Toelating op private plaatsen

Bij de uitbating van een kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit als:

 • er op dit adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO),
 • de standplaats van het kraam grenst aan de openbare weg of het kraam staat op een commerciële parking.

Voor deze ambulante activiteit op privé domein is een toelating van de gemeente nodig.

Staat er een vestigingseenheid op dat adres in de KBO vermeld of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er geen sprake van een ambulante activiteit. Er is dan geen toelating van de gemeente nodig in functie van ambulante handel.

We geven wél als (cruciaal!) aandachtspunt mee dat voor het - al dan niet tijdelijk - plaatsen van een kraam ook aan de voorwaarden van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet voldaan worden. Meer info over deze voorwaarden vind je bij de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan ALLE onderstaande voorwaarden voldoen:


Het gemeentelijke reglement bevat nog extra bepalingen. Je kan het reglement onderaan deze pagina raadplegen.

Procedure

Je kan je aanvraag - samen met alle nodige bijlagen - indienen via het e-loket  ambulante handel op private plaatsen aanvragen

Bij je aanvraag moeten alle onderstaande documenten/bewijsstukken toegevoegd worden. Zo kunnen wij je aanvraag vlot behandelen. 

 • een kopie van je machtiging als werkgever (tot 1 april 2024 verplicht daarna niet meer)
 • een kopie van je elektronische identiteitskaart of je paspoort
 • een bewijs van een geldige dekking van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • een bewijs van een geldige dekking van de brandverzekering
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)
 • indien het privaat domein eigendom is van een derde partij: het schriftelijk akkoord van de eigenaar(s), de uitbater(s) of de huurder(s) van de private eigendommen

Kostprijs

De aanvraag en toelating zijn gratis.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Gemeentelijk reglement ambulante handel op privaat domein (zie bijlagen)
 • Decreet van 3 maart 2023 tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten