Toelating voor ambulante activiteit op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings

Bij de uitbating van een kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit indien:

 • er op dit adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO)
 • de standplaats van het kraam grenst aan de openbare weg of het kraam staat op een commerciële parking

Voor deze ambulante activiteit op privé domein is een toelating van de gemeente nodig.

Mocht er een vestigingseenheid op dat adres in de KBO vermeld staan of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er geen sprake van een ambulante activiteit. Er is dan geen toelating van de gemeente nodig in functie van ambulante handel.

We geven wél als (cruciaal!)  aandachtspunt mee dat voor het - al dan niet tijdelijk - plaatsen van een kraam ook aan de voorwaarden van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet voldaan worden. Meer info over de omgevingsvergunning vind je hier.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan ALLE onderstaande voorwaarden voldoen:


Het gemeentelijke reglement bevat nog extra bepalingen. Je kan het via de link onderaan deze pagina raadplegen.

Procedure

Je kan je aanvraag - samen met alle nodige bijlagen - indienen via het e-loket  Aanvraag

Bij je aanvraag moeten alle onderstaande documenten/bewijsstukken toegevoegd worden. Zo kunnen wij je aanvraag vlot behandelen. 

 • een kopie van je machtiging als werkgever
 • een kopie van je elektronische identiteitskaart of je paspoort (voor niet-Belgen)
 • een bewijs van een geldige dekking van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • een bewijs van een geldige dekking van de brandverzekering
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)
 • indien het privaat domein eigendom is van een derde partij: het schriftelijk akkoord van de eigenaar(s), de uitbater(s) of de huurder(s) van de private eigendommen

Kostprijs

De aanvraag en toelating zijn gratis.

Regelgeving