Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel of phoneshop

Voor het openen van een nachtwinkel of een phoneshop moet je beschikken over een vestigingsvergunning. Deze vergunning vraag je aan bij het college van burgemeester en schepenen. Indien je je op meerdere locaties wenst te vestigen, is een vergunning vereist per locatie.

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

 • de netto verkoopoppervlakte van 150 m² niet overstijgt,
 • geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen,
 • de vermelding "nachtwinkel" duidelijk en permanent uithangt.

De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 7 en 18 uur.

Een privaat bureau voor telecommunicatie (‘phoneshop’) wordt gedefinieerd als een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten. 

De sluitingsuren van phoneshops liggen - net als bij andere winkels die onder de wet op de openingsuren valt -  tussen 20 en 5 uur.

De vergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestiging. Hierdoor kan de vergunning dan ook niet worden overgedragen aan een andere uitbater of overgezet worden naar een andere vestiging.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning weigeren:

 • als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare veiligheid gevaar loopt. Hiervoor kan het college van burgemeester en schepenen zich baseren op een advies van de politiediensten.
 • als het aantal vestigingen van nachtwinkels de ruimtelijke draagkracht van de gemeente overschrijdt.

Uiteraard dient ook aan de voorwaarden van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet voldaan worden. Het pand moet 'handel" als hoofdfunctie te hebben. Meer info over de omgevingsvergunning vind je hier.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

Procedure

Je kan je aanvraag - samen met de verplichte bijlagen - indienen via het e-loket  Aanvraag

Bij je aanvraag moeten ALLE onderstaande documenten/bewijsstukken toegevoegd worden. Zo kunnen wij je dossier vlot behandelen. 

 • een kopie van je identiteitskaart
 • een kopie van je beroepskaart (indien van toepassing)
 • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • een plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 • een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 • een kopie van de eigendomsakte (indien de aanvrager eigenaar is van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt)
 • en kopie van de handelshuurovereenkomst (indien de aanvrager het exploitatiepand huurt)


Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

Kostprijs

Het gemeentelijk belastingreglement stelt een eenmalige openingsbelasting van 2000 euro in.

Regelgeving