Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

GAS 1-2-3: overlast

Wat?
Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties kunnen gemeenten en steden sneller en efficiënter de kleine criminaliteit aanpakken. Ook bepaalde verstoringen van de openbare rust en de openbare overlast kunnen we hiermee beteugelen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Lawaaihinder
 • Vandalisme
 • Hondenpoep
 • Wildplassen
 • Zwerfvuil en sluikstorten
 • Illegaal graffiti spuiten
 • Wildplakken

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd (onder andere beschadigen andermans roerende of onroerende goederen, vernielen voertuig, nachtlawaai, …) werd een protocol afgesloten met het Parket.

Alle overtredingen die bestraft kunnen worden met GAS, vind je in de politiecodex.

Politiecodex
De gemeenten van de politiezone Zuiderkempen stelden een gezamenlijk politiereglement - de politiecodex - op. Dit reglement is per onderwerp gebundeld. Dit maakt voor inwoners duidelijk wat wel en niet mag binnen de zone én welke sancties verbonden zijn aan elke overtreding.

Samengevat behandelt het reglement onder andere volgende onderwerpen:

 • Openbare rust: evenementen, geluidsoverlast voertuigen/inrichtingen/machines, sluitingsuur, vuurwerk, hinderlijk gedrag, nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.
 • Dieren: loslopende honden, geluidsoverlast, hondenpoep, schade.
 • Inname en doorgang openbare weg: werkzaamheden op het openbaar domein, terrassen, uitstallingen koopwaar, huisnummers, maatregelen bij sneeuw, hinderlijke beplanting.
 • Reinheid: sluikstorten, ophaling huisvuil, wildplassen, leegstaande/ongezonde woningen, stoken, wildplakken, lichthinder
 • Zwaardere/gemengde inbreuken: nachtlawaai, vernielen grafzerken, beschadigen andermans roerende/onroerende eigendommen/afsluitingen, graffiti.
 • Specifieke bepalingen per gemeente: begraafplaatsen, ...
 • Speelpleinen, parken en sportterreinen.

Procedure

 1. De overtredingen worden vastgesteld door de politiediensten. Bepaalde overtredingen, onder andere vaststellingen in verband met sluikstorten, worden ook vastgesteld door gemeentelijke GAS-vaststellers.
 2. De processen-verbaal worden doorgestuurd naar de sanctionerend ambtenaar die de procedure start.
 3. Je hebt als overtreder altijd de mogelijkheid om verweer in te dienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Telefonisch verweer is niet mogelijk. Je kan je laten bijstaan door een raadsman. Voor minderjarigen vanaf 14 jaar is ook voorzien in een procedure ouderlijke betrokkenheid en een bemiddelingsprocedure.
 4. De sanctionerend ambtenaar oordeelt of een geldboete opgelegd moet worden en bepaalt de hoogte van de geldboete.
 5. De andere mogelijke sancties (schorsing, intrekking, sluiting) worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Ook hier zijn er de nodige waarborgen om je te verweren.
 6. Je hebt het recht om beroep aan te tekenen bij de Politierechtbank of Jeugdrechtbank bij een administratieve geldboete en bij de Raad van State voor een intrekking/schorsing of sluiting.

Procedure bij bemiddeling

De sanctionerend ambtenaar kan ook kiezen voor bemiddeling. Je dossier wordt dan doorverwezen naar de bemiddelingsambtenaar. Deze bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade.

 • Bij jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben, zoekt de bemiddelingsambtenaar naar een alternatief voor de boete.
 • Bij burenruzies probeert de bemiddelaar om ook afspraken te maken die de leefbaarheid in de buurt bevorderen.
 • Bij minderjarigen is de bemiddeling verplicht.

Procedure bij minderjarigen

Ouderlijke betrokkenheid: bij een overtreding door een minderjarige krijg je als ouder de kans om, samen met je minderjarig kind, mondeling je mening over de overtreding te geven, aangevuld met eventuele educatieve maatregelen die je zelf neemt. Op basis hiervan beslist de sanctionerend ambtenaar om de zaak af te sluiten of alsnog de procedure verder te zetten.

Opstart procedure: de sanctionerend ambtenaar stuurt een aangetekend schrijven aan de minderjarige en de ouders om hen in kennis te stellen van hun rechten. Voor de minderjarige wordt ook een pro-deo raadsman aangesteld om zijn belangen te behartigen.

Bemiddeling: er wordt een verplicht bemiddelingsaanbod voorgesteld aan de minderjarige. Deze bemiddeling kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld excuses bij de slachtoffers, schrijven van een paper, een dienstverlening in overeenstemming met de soort overtreding. In elk geval krijgt de minderjarige een advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat tijdens de volledige procedure.

Gemeenschapsdienst of geldboete: wanneer een minderjarige de bemiddeling weigert of de bemiddeling faalt, dan kan gemeenschapsdienst of een geldboete (maximum 175 euro) worden opgelegd.

 • Deze gemeenschapsdienst omvat maximum 15 uur. Het aantal uren en de uit te voeren taken staan in verhouding tot de leeftijd en de capaciteiten van de minderjarige.
 • De geldboete moet worden opgelegd aan de ouders. De minderjarige of zijn of haar ouders kunnen tegen deze beslissing kosteloos in beroep gaan bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan de boete nog vervangen door een maatregel van behoeding, bewaring of opvoeding.

Meer info bemiddeling

Marco Netten
Bemiddelingsambtenaar
Tel. 014 40 96 76
marcus.netten@turnhout.be

Bedrag boete

De sanctionerend ambtenaar kan een administratieve geldboete opleggen van maximum 350 euro. Voor een minderjarige vanaf 14 jaar is het maximum 175 euro. De ambtenaar kan ook beslissen om een gemeenschapsdienst op te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot:

 • De administratieve schorsing van een afgegeven toestemming of  vergunning afgeleverd door de gemeente.
 • De administratieve intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente.
 • De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Contact en openingsuren
Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Veiligheidshuis Ter Stokt
Stelenseweg 92
2440 Geel

Tel. 014 56 60 86
gas@geel.be

Enkel op afspraak.

 

Ook interessant voor jou?