Politiecodex / gasboetes

Politiecodex

Om duidelijkheid te scheppen in de bestaande politiereglementen hebben de gemeenten van de politiezone een gezamenlijk politiereglement, de politiecodex, opgesteld. Door de reglementen te bundelen per onderwerp moet het voor inwoners duidelijk zijn wat wel en niet mag binnen de zone en welke sancties verbonden zijn aan overtredingen.

GAS - gemeentelijk administratieve sancties

GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Terwijl u vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en bestraft werd met politiestraffen wordt u nu doorverwezen naar een 'sanctionerende ambtenaar'. Door het feit dat de gemeente nu zelf kan instaan voor de organisatie, vervolging en het opleggen van een sanctie, zal het gevoel van straffeloosheid bij de dader en het gevoel van onmacht bij de benadeelde, afnemen. Kleinere overtredingen die toch zeer storend kunnen zijn, zoals lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti en wildplakken worden nu via de GAS afgehandeld. Vroeger werden sommige van deze overtredingen vaak geseponeerd. Als gevolg hiervan kon de burger de indruk krijgen dat dit type gedragingen straffeloos bleef. Bovendien kunnen de administratieve sancties op korte termijn worden opgelegd. Er kan dus sneller gereageerd worden wanneer een overtreding wordt begaan zodat een duidelijke link wordt gelegd tussen de overtreding en de straf die erop volgt. De drie gemeenten  van de politiezone werken nauw samen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Zo worden dezelfde feiten in de drie verschillende gemeenten bestraft met eenzelfde administratieve sanctie. Daarnaast doen de drie gemeenten beroep op dezelfde sanctionerende ambtenaar, Ann Heylen, jurist in dienst van de stad Geel. Deze sanctionerend ambtenaar treedt ook op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal 14 Kempische gemeenten. Dezelfde overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld.

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd (oa beschadigingen andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai,…) is een protocol gesloten met het Parket om ook deze aan te pakken.

Procedure

De overtredingen worden vastgesteld door de politiediensten. De processen-verbaal worden doorgestuurd aan de sanctionerend ambtenaar die de procedure zal starten. De overtreder wordt steeds de mogelijkheid geboden om een verweer te voeren, zowel schriftelijk als mondeling. Een overtreder kan zich hiertoe laten bijstaan door een raadsman. Voor minderjarigen vanaf 14 jaar is eveneens voorzien in een bemiddelingsprocedure gericht op het herstel van de aangerichte schade. Daarna zal de sanctionerend ambtenaar oordelen of een geldboete opgelegd moet worden en de hoogte van de geldboete bepalen. De andere mogelijke sancties (schorsing, intrekking, sluiting) worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Ook hier zijn er de nodige waarborgen voor de overtreder om zich te verweren. De overtreder heeft het recht om beroep aan te tekenen bij de Politierechtbank of Jeugdrechtbank ingeval van een administratieve geldboete en bij de Raad van State ingeval van een intrekking/schorsing of sluiting.

Bemiddeling

De sanctionerende ambtenaar kan ook tot bemiddeling overgaan. Het dossier wordt dan doorverwezen naar de bemiddelingsambtenaar. Deze bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade. Dit laatste kan nuttig zijn om aan de belangen van slachtoffers tegemoet te komen. Ook kan, en dat geldt met name voor jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben, gezocht worden naar een alternatief voor de boete. Bij burenruzies kan getracht worden om ook afspraken te maken die de leefbaarheid in de buurt bevorderen. Bij minderjarigen wordt de bemiddeling overigens verplicht aangeboden.
Het bemiddelingsreglement kan u vinden op de link onderaan deze tekst.

Meer info 
Marco Netten
014 40 96 76
marcus.netten@turnhout.be

Gerelateerde items