Toelating voor een manifestatie

Een manifestatie ter bevordering van de lokale handel, bijvoorbeeld een braderij, heeft als doel de lokale handel te bevorderen en richt zich in de eerste plaats op de lokale handelaar, producent, ambachtsman, landbouwer, vereniging, ...

Een manifestatie ter bevordering van het lokale gemeenschapsleven, bijvoorbeeld een jaarmarkt of kerstmarkt, heeft als doel het lokale gemeenschapsleven te bevorderen en richt zich in de eerste plaats op de hierboven vermelde doelgroepen.

Voor beide activiteiten geldt het volgende:

 • Andere doelgroepen kunnen op uitnodiging van de burgemeester (of zijn afgevaardigde) deelnemen
  bijvoorbeeld ondernemers van naburige gemeenten.
 • Voor de organisatie heb je een toelating nodig van het gemeentebestuur (burgemeester of zijn afgevaardigde).
 • Occasionele verkopen met niet-commercieel karakter zijn toegelaten als je een toelating hebt van de burgemeester of zijn afgevaardigde.

Voorwaarden

Elke deelnemer (handelaar, producent, …) moet zich duidelijk identificeren tijdens de manifestatie.

 • Voor lokale handelaars of standhouders met een kraam voor de eigen winkel, doet het uithangbord aan het winkelpand dienst als identificatie. 
 • Alle andere deelnemers (standhouders met een kraam die niet voor een eigen winkel staat, standhouders van buiten de gemeente, …), moeten zich identificeren via een duidelijk identificatiebord.

Het identificatiebord wordt zichtbaar opgesteld en bevat minstens volgende informatie:

 • De naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijk persoon voor eigen rekening uitoefent of de naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt.
 • De firmanaam en/of benaming van de onderneming of vereniging.
 • De gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd (bedrijven zonder zetel in België moeten zowel de gemeente als het land vermelden).
 • Het ondernemingsnummer (= inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Opgelet, ook de voorwaarden voor braderijen tijdens de sperperiode moeten nageleefd worden.

De lijst van deelnemers wordt ter kennisname aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Het is de aard van de manifestatie die bepalend is voor deze toelating, niet de locatie. Zo is bijvoorbeeld ook een toelating nodig voor een braderij in een winkelcentrum.

Procedure

Deze aanvraag doe je via het evenementenloket.

Bij goedkeuring zal deze manifestatie een erkenning krijgen als “manifestatie ter bevordering van de lokale handel”, in navolging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 24 september 2006.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten
 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Decreet van 3 maart 2023 tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten