Toelating voor de organisatie van een manifestatie ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het lokale gemeenschapsleven

Een manifestatie ter bevordering van de lokale handel, bv. een braderij, heeft als doel de lokale handel te bevorderen en richt zich in de eerste plaats op de lokale handelaar, producent, ambachtsman, landbouwer, vereniging, ...

Een manifestatie ter bevordering van het lokale gemeenschapsleven, bv. een jaarmarkt of kerstmarkt, heeft als doel het lokale gemeenschapsleven te bevorderen en richt zich eveneens in de eerste plaats op de hierboven vermelde doelgroepen.

Eventueel kunnen ook anderen doelgroepen deelnemen, bv. ondernemers van naburige gemeenten, maar dit kan enkel en alleen als ze uitgenodigd werden door de burgemeester (of zijn afgevaardigde).

Beide activiteiten zijn vrijgesteld van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart). Deze vrijstelling geldt voor alle deelnemers.

Voor de organisatie van een dergelijke manifestatie heb je een toelating nodig van het gemeentebestuur (burgemeester of zijn afgevaardigde).

Ook occasionele verkopen met niet-commercieel karakter zijn toegelaten op dergelijke manifestaties, mits een toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde.

Voorwaarden

Elke deelnemer (handelaar, producent, …) moet zich duidelijk identificeren tijdens de manifestatie.

  • Voor lokale handelaars of standhouders met een kraam voor de eigen winkel, doet het uithangbord aan het winkelpand dienst als identificatie. 
  • Alle andere deelnemers (standhouders met een kraam die niet voor een eigen winkel staat, standhouders van buiten de gemeente, …), moeten zich identificeren via een duidelijk identificatiebord.

Dit identificatiebord moet zichtbaar opgesteld worden en minstens volgende informatie bevatten:

  • De naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijk persoon voor eigen rekening uitoefent of de naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt
  • De firmanaam en/of benaming van de onderneming of vereniging
  • De gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd (bedrijven zonder zetel in België moeten zowel de gemeente als het land vermelden)
  • Het ondernemingsnummer (= inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen)

Opgelet, ook de voorwaarden voor braderijen tijdens de sperperiode moeten nageleefd worden.

De lijst van deelnemers moet ter kennisname aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.

Het is de aard van de manifestatie die bepalend is voor deze toelating, niet de locatie. Zo is bijvoorbeeld ook een toelating nodig voor een braderij in een winkelcentrum.

Procedure

Deze aanvraag doe je via het evenementenloket

Bij goedkeuring zal deze manifestatie zal een erkenning krijgen als “manifestatie ter bevordering van de lokale handel”, in navolging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 24 september 2006.

Regelgeving