Aangifte tweede verblijf

Wat is een tweede verblijf?
Onder tweede verblijf moet worden verstaan elke andere private woongelegenheid dan die welke voor het hoofdverblijf is aangewend, waarvan de gebruikers niet voor hun hoofdverblijf zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, en waarvoor zij op elk ogenblik hetzij als eigenaar, hetzij als huurder, hetzij als houder van een gebruiksvergunning, kunnen beschikken al dan niet tegen betaling. Dit kunnen zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes, chalets, daarin inbegrepen de met chalets gelijkgestelde caravans, en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger, en stacaravans. De hoedanigheid van tweede verblijf wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar. Private woongelegenheden die geïnventariseerd zijn als leegstaand, ongeschikt of onbewoonbaar worden niet aanzien als tweede verblijf.
Wat wordt niet beschouwd als tweede verblijf?
Het lokaal waarin een niet in de gemeente gedomicilieerd persoon een beroepsactiviteit uitoefent 
  •  Garages, tenten, verplaatsbare caravans, mobilhomes en woonaanhangwagens
  •  Logies die reeds onder de toepassing vallen van het belastingreglement op kampeerterreinen.
Aangifte
Het aanslagformulier wordt tijdig verzonden naar de betrokkenen. Indien  belastingplichtige deze niet ontvangen heeft moet uiterlijk op 1 mei van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.  Dit kan door document ‘aangifte tweede verblijven’ te vervolledigen en ondertekend aangetekend te verzenden t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1, 2230 HERSELT.
Voorwaarden
De toestand op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het ganse jaar. Dit betekent dat wanneer u in de loop van het jaar het tweede verblijf zou verkopen of zelf gaan bewonen, u geen vermindering ontvangt van de belasting.
Bezwaar
De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of via e-mail via het mailadres financien@herselt.be . De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat. Het College van Burgemeester en Schepenen stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de Financieel Directeur.
Wat gebeurt er als je niet of niet tijdig een aangifte indient?
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve in gekohierd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie en gemeentebelastingen. In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens waarover de gemeente Herselt beschikt.  De belastingplichtige kan hier binnen de vastgelegde termijnen bezwaar voor indienen.
Kosten
De belasting bedraagt 580,00 euro voor 2024 per tweede verblijf.
!! Gelieve de dienst financiën zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van iedere wijziging in de belastbare toestand bij verkoop of afbraak tweede verblijf!!