Uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel of phoneshop

Voor de uitbating van een nachtwinkel of phoneshop moet je over een uitbatingsvergunning beschikken. Deze vergunning vraag je aan bij de burgemeester. Indien je op meerdere locaties een nachtwinkel of phoneshop uitbaat, is een vergunning vereist per locatie.

Een uitbatingsvergunning is een bundeling van administratieve onderzoeken. 

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

 • de netto verkoopoppervlakte van 150 m² niet overstijgt,
 • geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen,
 • de vermelding "nachtwinkel" duidelijk en permanent uithangt.

De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 7 en 18 uur.

Een privaat bureau voor telecommunicatie (‘phoneshop’) wordt gedefinieerd als een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten. 

De sluitingsuren van phoneshops liggen - net als bij andere winkels die onder de wet op de openingsuren valt -  tussen 20 en 5 uur.

De vergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestiging. De vergunning kan dan ook niet worden overgedragen aan een andere uitbater of overgezet worden naar een andere vestiging.

Voorwaarden

Je kan pas een uitbatingsvergunning bekomen als voldaan is aan volgende administratieve onderzoeken:

 • een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de brandveiligheid (naleving minimumnormen voor brandpreventie) uitgevoerd door de brandweer zone Kempen 
 • een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard, ook die betrekking hebben op de instelling en de exploitant
 • een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de conformiteit met de omgevingsvergunning, zowel op gemeentelijk niveau als op Vlaams en federaal niveau
 • een moraliteitsonderzoek: een onderzoek over de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid
 • een hygiëneonderzoek: een onderzoek naar het beschikken over een voedingsmiddelenvergunning
 • desgevallend een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief eventuele beroepskaart) of een andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

De Burgemeester kan de vergunning weigeren als:

 • de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt
 • de exploitant recent een veroordeling heeft opgelopen wegens een inbreuk op de wet op het racisme of de xenofobie of/en tegen de drugswetgeving en/of een veroordeling heeft opgelopen wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten
 • de onderzoeken en criteria hiervoor vermeld negatief werden geadviseerd

De vergunning vervalt bij een of meerdere van volgende omstandigheden:

 • als de uitbater verandert
 • als de nachtwinkel meer dan 6 maanden onafgebroken gesloten is
 • als de nachtwinkel failliet is
 • als de nachtwinkel gerechtelijk verzegeld is
 • als het pand van functie verandert of het geen nachtwinkel meer is

De burgemeester kan de sluiting bevelen of de vergunning intrekken als er overtredingen vastgesteld worden.

Procedure

Je kan je aanvraag - samen met de verplichte bijlagen - indienen via het e-loket  Aanvraag

Bij je aanvraag moeten ALLE onderstaande documenten/bewijsstukken toegevoegd worden. Zo kunnen wij je dossier vlot behandelen.

De aanvraag voor een nachtwinkel of een phoneshop moet steeds vergezeld zijn van volgende documenten:

 • uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.2) van:
  • de exploitant
  • indien de exploitant een rechtspersoon is, ook de uittreksels van haar organen of vertegenwoordiger
 • een kopie van de identiteitskaarten van alle personen die deelnemen aan de exploitatie
 • een kopie van de beroepskaart (indien van toepassing)
 • een geldig bewijs van de brandverzekering en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
 • een kopie van de eigendomsakte (indien de aanvrager eigenaar is van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt)
 • een kopie van de handelsovereenkomst (indien de aanvrager het exploitatiepand huurt)

Extra documenten voor de uitbating van een nachtwinkel:

 • de registratie, erkenning of toelating van FAVV
 • een kopie van de beroepsaangifte 108 voor tabak
 • een kopie van een handelaarsvergunning voor ethylalcohol en alcoholhoudende dranken
 • een plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte

Extra document voor de uitbating van een phoneshop:

 • overzicht van de operatoren wiens prepaid SIM- en/of herlaadkaart (zullen) verkocht worden.

De burgemeester beslist over de toekenning van vergunning.

Kostprijs

Het gemeentelijk belastingreglement stelt een jaarlijkse belasting van 1000 euro in.

Regelgeving