Tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie

Wil je langs de openbare weg wegwijzers plaatsen naar een evenement dat je organiseert? Je hebt hiervoor een toelating nodig van de burgemeester en de wegbeheerder. 

Je vraagt de toelating voor een bord langsheen een gemeenteweg aan bij de gemeente. Voor gewestwegen contacteer je zelf het Agentschap Wegen en Verkeer.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden verbonden aan de plaatsing van bewegwijzering. Deze voorwaarden zijn bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

De gemeentelijke politiecodex somt de gemeentelijke voorwaarden op:

 • De bewegwijzering plaats je ten vroegste vijftien dagen voor de datum van het evenement of voor het doel dat zij wordt aangevraagd. Je verwijdert de bewegwijzering ten laatste de derde dag erna.
 • De vergunninghouder plaatst en verwijdert de bewegwijzering zelf, rekening houdend met de geldende reglementen.
 • De aanvraag van de gemeentelijke vergunning moet minstens 2 weken op voorhand schriftelijk gebeuren en gericht aan de burgemeester. De aanvraag bevat minstens volgende gegevens:
  • naam organisator / verantwoordelijke
  • datum en aard van de activiteit
  • waar je de wegwijzers wil plaatsen
 • Deze vergunning wordt uitsluitend verleend uit het oogpunt van de gemeente. Dit wil zeggen dat de vergunninghouder zelf alle andere vergunningen van andere overheden (voor zover nodig) in orde moet brengen. 
 • De gemeente wordt in geen geval verantwoordelijk gesteld voor schade aan borden of voor schade aan derden, die ontstaan uit de opstelling of de manier van opstellen van de borden.
 • Ontbreekt de vergunning of overtreedt de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden, dan kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de overtreder.

De bepalingen voor het plaatsen van wegwijzers langs gewestwegen kan je vinden op Bewegwijzering langs gewestwegen. Wat mag, wat niet? (Wegenenverkeer.be)

Procedure

De aanvraag voor het plaatsen van tijdelijke wegwijzers naar de locatie waar je een evenement organiseert, komt aan bod in je aanvraag voor de toelating van dit evenement. Je aanvraag verloopt dus via het evenementenloket.

Kostprijs

De aanvraag en de toelating zijn gratis.