Tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie

Wil je langs de openbare weg wegwijzers plaatsen naar een evenement dat je organiseert? Je hebt hiervoor een toelating nodig van de burgemeester en de wegbeheerder. 

Je vraagt de toelating voor een bord langsheen een gewestweg aan bij de gemeente. Voor gewestwegen contacteer je zelf het Agentschap Wegen en Verkeer.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

De gemeentelijke politiecodex somt de gemeentelijke bepalingen op waaraan moet voldaan worden:

 • De bewegwijzering mag ten vroegste vijftien dagen voor de datum van de manifestatie of voor het doel dat zij wordt aangevraagd, geplaatst worden en dient ten laatste de derde dag erna te worden verwijderd.
 • De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen rekening houdende met andere vigerende reglementen.
 • De aanvraag van de gemeentelijke vergunning dient minstens 2 weken op voorhand schriftelijk te gebeuren en gericht aan de Burgemeester. De aanvraag dient minstens volgende gegevens te bevatten:
  • naam organisator / verantwoordelijke
  • datum en aard activiteit
  • volledig plan van route bewegwijzering
 • Deze vergunning wordt uitsluitend verleend uit het oogpunt van de gemeente en ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting van andere overheden alle andere vergunningen te bekomen die hij mocht nodig hebben.
 • De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan borden of voor de schade aan derden, die voortspruiten uit de opstelling of opstellingswijze van de borden.
 • Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt,
  kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de overtreder.


De bepalingen voor het plaatsen van wegwijzers langsheen gewestwegen kan je vinden op Bewegwijzering langs gewestwegen. Wat mag, wat niet? (Wegenenverkeer.be)

Procedure

Je aanvraag voor het plaatsen van tijdelijke wegwijzers naar de locatie waar je een evenement organiseert, zit vervat in je aanvraag voor de toelating van dit evenement. Je aanvraag verloopt dus via het evenementenloket

Kostprijs

De aanvraag en de toelating zijn gratis.