Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

Het lokale bestuur neemt zelf het initiatief om aan de inwoners te communiceren over het gevoerde beleid via o.a. het gemeentelijk infoblad Herselt Leeft!, de gemeentelijke website en de gemeentelijke Facebookpagina, … De agenda en verslagen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn kan u hier vinden. De besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau kan u hier vinden. 

Passieve openbaarheid van bestuur

Iedereen kan om inzage vragen van bestuursdocumenten die zich bevinden op het gemeentehuis.
De algemeen directeur zal nagaan of er al dan niet wettelijke bezwaren bestaan om inzage te verlenen.
Wil je bestuursdocumenten raadplegen en vind je ze niet op onze website, kan je dit schriftelijk aanvragen door te mailen naar: secretariaat@herselt.be of te schrijven naar: Algemeen directeur, Kerkstraat 1, 2230 Herselt. Vermeld hierbij steeds je naam en adres. 

Er is een mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing die door de algemeen directeur genomen werd over de openbaarheid van bestuur. Dit kan schriftelijk bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur.