Zwembaden aanleggen

Staycation

Sinds de intrede van het coronavirus in 2020, zijn we genoodzaakt om creatief om te springen met onze vakanties. Nieuwe begrippen, zoals ‘staycation’, deden hun intrede. Voor wie een tuin heeft, werd dit de nieuwe vakantieplek om van de buitenlucht en wat zon te kunnen genieten.

Bij velen heeft dit ook geleid tot een nieuwe indeling of aanplanting van de tuin, met mogelijks als kers op de taart een zwembad om heerlijk in te vertoeven tijdens warme zomerdagen.

Zwembaden zijn meer een meer toegankelijk geworden door een verscheiden aanbod aan groottes, materialen en prijzen. De vraag naar een eigen zwembad in de tuin is de afgelopen jaren dan ook enorm gestegen. Maar alvorens een zwembad te (laten) installeren, is het belangrijk om je goed te informeren over het al dan niet vergunningsplichtig zijn van deze werken.

Heb je een vergunning nodig om een zwembad aan te leggen?

Het lijkt een eenvoudige vraag die met ‘ja’ of ‘neen’ kan beantwoord worden, maar zo eenvoudig is het niet.

In Vlaanderen moet je voor (bouw)werken die in en rond de woning uitgevoerd worden, een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen verkregen hebben. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal van deze werken vrijgesteld van vergunning, of zijn deze meldingsplichtig gemaakt.

Hoe zit het dan met een zwembad?

Je hebt geen vergunning nodig voor het aanleggen van niet-overdekte constructies als de gezamenlijke oppervlakte van alle niet-overdekte constructies niet meer dan 80 vierkante meter bedraagt. Bestaande niet-overdekte constructies zoals een terras, een vijver, een tuinpad … moeten dus ook meegeteld worden bij de berekening van die gezamenlijke oppervlakte. Opgelet! Deze vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Zo moet de niet-overdekte constructie minstens 1 meter van de perceelsgrenzen verwijderd blijven, zich binnen een straal van 30 meter van de woning bevinden en mag het perceel niet in een kwetsbaar gebied gelegen zijn. Tot slot kan de vrijstelling van vergunning enkel gelden, wanneer de werken niet in strijd zijn met de voorschriften van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) of tot op heden geldende verkavelingsvergunningen. Is je woning gelegen in het woongebied van de gemeente Herselt? Dan betekent dit dat het aanleggen van een zwembad niet in strijd mag zijn met de voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Woonkernen’.

Nog meer verwarring na het lezen van bovenstaande regelgeving? De wetgeving rond ruimtelijke ordening is inderdaad een heel complexe materie. Daarom vinden we het ook belangrijk dat we onze inwoners zoveel mogelijk kunnen ondersteunen in huidige en toekomstige projecten.

Heb je dus (concrete) plannen om een zwembad aan te leggen, dan is een eerste belangrijke stap om te weten welke voorschriften er op jouw perceel van toepassing zijn. Ligt jouw perceel in een verkaveling? Zo ja, zijn de verkavelingsvoorschriften nog steeds van toepassing? Ligt jouw perceel in het RUP ‘Woonkernen’ dat sinds 3 september 2018 van kracht is in de gemeente Herselt? Wat als jouw perceel in noch in een verkaveling, noch in het RUP gelegen is?

Met al deze vragen helpen we je graag verder! Samen bekijken we de mogelijkheden op jouw perceel.

Neem dus zeker contact op met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente via:

014 53 90 (35 / 37 / 38 / 39) of ruimtelijke.ordening@herselt.be.

Bronbemaling of droogzuiging

Een bronbemaling is het proces waarbij grondwater opgepompt wordt en via een leiding wordt afgevoerd en heeft tot doel om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn voor het aanleggen van een zwembad of -vijver.

Het opstarten van een tijdelijke bronbemaling valt onder de meldingsplicht. Dit wil zeggen dat je, vóór de werken van start gaan en de droogzuiging geplaatst wordt, een melding van een omgevingsvergunning klasse 3 moet doen. Dit kan digitaal via het omgevingsloket. Volgens de milieuwetgeving moet het opgepompte water, als dit op de locatie en technisch mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden gebracht. Hiervoor kan je gebruikmaken van putten, vijvers, bekkens of grachten. Als dit niet mogelijk is, moet het water zoveel mogelijk in openbare of private beken, waterlopen of grachten geloosd worden. Zijn deze opties niet haalbaar, dan kan je het opgepompte water lozen op de regenwaterafvoer (bij een gescheiden rioleringsstelsel). Slechts in uitzonderlijke gevallen kan je lozen in de openbare riolering.

Bij vragen over een bronbemaling of droogzuiging, kan je steeds terecht bij de milieudienst van de gemeente via:

014 53 90 44 of milieu@herselt.be.