Verwarmingstoelage

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een tussenkomst als u behoort tot een van de onderstaande categorieën:
 • categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 20.763,88 euro (verhoogd met 3.843,96 euro per persoon ten laste);
 • categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 20.763,88  euro (verhoogd met 3.843,96 euro per persoon ten laste);
 • categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp;
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).
 • het Fonds komt dus niet tussen voor:

  • elektrische verwarming,
  • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet,
  • propaangas in gasflessen,
  • butaangas in gasflessen,
  • pellet, hout, steenkool.

Procedure

 • neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met de dienst Intake van onze gemeente om een afspraak te maken.
 • het OCMW kijkt na of je in aanmerking komt en neemt binnen de 30 dagen een beslissing of je al dan niet in aanmerking komt.
 • je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 Wat meebrengen

 • identiteitskaart;
 • de leveringsfactuur of leveringsbon.
 • woon je in een gebouw met meerdere appartementen, vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:
  • een kopie van de leveringsfactuur
  • een attest waarop staat op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft.
 • (indien van toepassing) een attest waarin vermeld staat dat u geniet van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling;
 • een volmacht van betrokken persoon indien u een aanvraag doet voor iemand anders;
 • het rekeningnummer waarop de eventuele toelage betaald kan worden.

Bedrag

 • Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar en per huishouden tussen.
 • Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst.
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:
 • een woonzorgcentrum;
 • een opvanghuis;
 • of een ziekenhuis.