Verwarmingstoelage

Wie het financieel moeilijk heeft, heeft elk jaar recht op een korting op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds. 

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als je behoort tot een van de onderstaande categorieën:
 • Categorie 1
  Je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en
  het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden is lager of gelijk aan 22.475,49 euro (verhoogd met 4.160,94 euro per persoon ten laste);
 • Categorie 2
  Je hebt een laag inkomen. Dit wil zeggen dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden lager of gelijk is aan 22.475,49  euro (verhoogd met 4.160,94 euro per persoon ten laste);
 • Categorie 3
  Je hebt een schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten en
  je kan je verwarmingsfactuur niet betalen.

Tegemoetkoming

Je kan een tegemoetkoming voor volgende brandstoffen krijgen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp;
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).
 • het Fonds komt dus niet tussen voor:

  • elektrische verwarming;
  • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet;
  • propaangas in gasflessen;
  • butaangas in gasflessen;
  • pellet, hout, steenkool.

Procedure

 • Maak binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof een afspraak met de dienst intake van het OCMW.
 • Het OCMW kijkt na of je in aanmerking komt en neemt binnen de 30 dagen een beslissing of je al dan niet in aanmerking komt.
 • Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 Wat meebrengen

 • Identiteitskaart;
 • De leveringsfactuur of leveringsbon;
 • Woon je in een gebouw met meerdere appartementen, vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:
  • een kopie van de leveringsfactuur
  • een attest waarop staat op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft.
 • Het attest dat bewijst dat je geniet van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling (indien van toepassing);
 • Een volmacht van de betrokken persoon indien je de aanvraag doet voor iemand anders;
 • Het rekeningnummer waarop de eventuele toelage betaald kan worden.

Bedrag

 • Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per kalenderjaar en per huishouden tussen.
 • Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. (maximum 720 euro)
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 456 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Uitzonderingen

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden. Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:
 • een woonzorgcentrum;
 • een opvanghuis;
 • of een ziekenhuis.

Afspraak maken