Verwaarloosde woningen en panden

Procedure

Verwaarlozing

Onze gemeente wil verwaarlozing van woningen en gebouwen tegengaan. Een verwaarloosd pand zorgt niet alleen voor een minder aantrekkelijk straatbeeld maar het kan ook de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar brengen.


Wanneer is een pand verwaarloosd?

  • Een woning of een gebouw wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.
  • Een onafgewerkte woning of gebouw (niet winddicht binnen 3 jaar na aanvang van de werken) wordt ook beschouwd als verwaarloosd.

Verwaarlozing is dus een begrip dat de uiterlijke kenmerken van een gebouw of woning beoordeelt. De binnenzijde van het gebouw of de woning valt buiten beschouwing. Het gaat bij verwaarlozing om elementen die van de openbare weg zichtbaar zijn.

  •  

Hoe wordt verwaarlozing vastgesteld?

Sinds 1 januari 2017 is het beleid omtrent verwaarlozing een gemeentelijke bevoegdheid geworden. De gemeente Herselt heeft de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het register van verwaarloosde woningen en gebouwen overgedragen aan de Intergemeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK).

De toestand van verwaarlozing wordt vastgesteld vanop het openbaar domein of publiekelijk toegankelijke locaties aan de hand van een technisch verslag. Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties in het technisch verslag een eindscore opleveren van minimaal 18 punten. In dit geval zal het pand worden opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Gevolgen van opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

  • De gemeente Herselt heeft een heffingsreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen. Indien de verwaarlozing blijft aanhouden, zal je dus belast worden op de langdurige verwaarlozing van je onroerend goed. Deze heffing moet voor de 1ste maal betaald worden op het moment dat de woning of het gebouw 12 maanden is opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Hoe kan je de vaststelling van verwaarlozing betwisten?

Als je niet akkoord gaat met de opname van het pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen, kan je beroep indienen tegen deze beslissing. Hiervoor heb je 30 dagen de tijd (ingaand op de 3de werkdag volgend op de datum van verzending van de administratieve akte).

Wat als mijn pand niet meer verwaarloosd is? Kan ik dit laten schrappen?

Een pand kan geschrapt worden uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen indien je kan aantonen dat de gebreken aan de woning of het gebouw hersteld of verwijderd werden. Je dient te bewijzen dat het gebouw of de woning geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die op basis van het technisch verslag 18 punten of meer zouden opleveren.

Indien je een schrapping van je pand uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen wenst aan te vragen, kan je hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen bij IOK, samen met de nodige bewijsstukken.