Individueel bezoldigd personenvervoer (taxivergunning)

Voor het uitbaten van een taxidienst moet je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen. 
Dit is een vergunning die geldig is in heel Vlaanderen voor een periode van 5 jaar.
De vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Er is sprake van een taxidienst wanneer je een onderneming uitbaat die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Met het nieuwe taxidecreet, dat van kracht is sinds 1 januari 2020, heeft de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer betrekking op vier exploitatievormen:

 • Straattaxi
 • Standplaatstaxi
 • Ceremonievervoer
 • Openbaar vervoer (OV) taxi

Voorwaarden

Om een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer te verkrijgen, moet je als exploitant aan voorwaarden voldoen.

Al deze voorwaarden vind je overzichtelijk terug via deze link

Procedure

Je dient jouw aanvraag in via de applicatie Centaurus2020 en voegt hierbij volgende documenten:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden. Woon je in Herselt, je kan dit uittreksel hier aanvragen.
 • Attest dat bewijst dat je als exploitant in orde bent met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
 • Attest dat bewijst dat je als exploitant in orde bent met de fiscale lasten (attest FOD Financiën).
 • Bewijsstukken die aantonen dat je over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leaseovereenkomst, …).

De volgende documenten dienen uiterlijk vóór de opmaak van de vergunningskaarten aangeleverd te worden:

 • Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).
 • Minstens één van de volgende documenten:
  • de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit, als het voertuig uitgerust is met een taximeter
  • de gegevens over het type en de werking van de apparatuur waarmee ritten worden besteld en geregistreerd

Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.

De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen.

Kostprijs

De aanvraag is gratis.
De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse Vlaamse retributie van:

 • 409,26 (2023) euro per vergund voertuig of
 • 292,83 (2023) euro per vergund voertuig dat beantwoordt aan de emissienormen die vanaf 2025 of 2030 van toepassing is.

(Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd).

Regelgeving

Meer info

https://www.vlaanderen.be/taxi

https://www.vlaanderen.be/vergunning-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxivergunning

Beroepsvereniging