Project Dieperstraat

Het project in de Dieperstraat bestaat uit verschillende onderdelen: de optimalisatie van de watercollector en de aanleg van fietspaden.

Rioleringsdossier en wateroverlast

Herselt centrum wordt bij grote regenval geconfronteerd met wateroverlast omdat het gemengd rioleringsstelsel in de Dieperstraat het regenwater vanaf het centrum, samen met het vuil water, niet aan kan. Om dit probleem op te lossen, voorziet het project in de Dieperstraat een gescheiden afvoerstelsel voor regen- en vuilwater.

Bewoners zullen worden afgekoppeld van het bestaande stelsel en worden aangekoppeld op het gescheiden. Dit houdt in dat ze zelf ook een gescheiden afvoer zullen moeten aanleggen. Om de bewoners te helpen bij de opmaak van een afkoppelingsplan op eigen terrein is voorzien dat zij worden bijgestaan door een afkoppelingsdeskundige.

Over de aanleg van het gescheiden stelsel komen er nog 2 bewonersvergaderingen om alles toe te lichten. Eén zonder de aannemer en één met de aannemer. Uiteraard kan je ook steeds de nodige info krijgen op de dienst openbare werken.

Voor de afvoer van het regenwater wordt bijkomende buffer- en infiltratiecapaciteit voorzien door het aanleggen van grotere rioleringsbuizen en bredere grachten in de Dieperstraat en door het uitbreiden van de (bestaande) bufferbekkens.

De kosten voor de aanleg van de rioleringen worden gedragen door Aquafin en Pidpa, de rioolbeheerders. Zij kunnen aanspraak maken op subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Een bijkomend doel van het riolerings- en afkoppelingsproject is dat het frequent werkende gemengde overstort naar de Steenkensbeek ter hoogte van de grens met Westmeerbeek veel minder vaak in werking zal treden wat de waterkwaliteit ten goede zal komen.

Ook voor de zijstraten Huisakkers, Halfmaanstraat en de 3 zijstraatjes die ook Dieperstraat noemen is een afkoppelingsdossier in opmaak. Deze worden aansluitend op de werken in de Dieperstraat uitgevoerd in opdracht van Pidpa, in samenwerking met de gemeente.

 

Fietspaden

De Dieperstraat is opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Deze fietsroutes verbinden de woonkernen met attractiepolen zoals dorpskernen, winkelcentra, sportcentra, culturele centra, scholen en bedrijventerreinen. Ze zijn de kortste verbinding en lopen daardoor meestal als fietspad langs drukke wegen (historische steenwegen die bijvoorbeeld van centrum naar centrum lopen). Daarom is het zeker belangrijk om te zorgen voor veilige en afgescheiden fietspaden. Omdat de Dieperstraat deel uitmaakt van dat fietsroutenetwerk, kan de aanleg van veilige fietspaden in aanmerking komen voor subsidies van de provincie Antwerpen.

Voorwaarde is dan wel dat er voldaan wordt aan de voorwaarden in het Fietsvademecum, de handleiding voor fietsvoorzieningen opgesteld door het agentschap wegen en verkeer. Hierin staat onder andere dat deze fietspaden minstens 1,75 meter breed moeten zijn. Om ook rekening te houden met het stijgende gebruik van bredere fietsen (zoals bakfietsen, al dan niet elektrisch) werd er aan weerszijden een fietspad van 2 meter breed voorzien, zodat er comfortabel kan worden gefietst.

De fietspaden worden voor de veiligheid afgescheiden van de rijweg door een tussenstrook van 1 meter. Vanaf huisnummer 73 wordt deze strook vergroot naar 2,90 meter en voorzien van bomen.

Binnen de bebouwde kom worden voetpaden voorzien. De breedte van de voetpaden bedraagt 1,50 meter. Langs de zijde van het woonzorgcentrum wordt het voetpad buiten de bebouwde kom verder aangelegd tot aan het zijstraatje van de Dieperstraat (huisnummer 21).

In het project wordt de indeling van de openbare weg dus gedeeltelijk vernieuwd. De breedte van de rijbaan voor auto’s verandert echter niet, dus deze komt niet dichter bij de gevel van woningen, alleen de buffer ‘fietspad - gracht - groene strook’. Deze zal er ook voor zorgen dat het geheel aangenamer, groener en rustgevender wordt.

De openbare weg ziet er dan ongeveer zo uit (dwarsprofiel ter hoogte van huisnummer 75):


Verloop verdere procedure

Nog tot en met 21 februari kan je een persoonlijke afspraak maken voor informatie en uitleg. De voorlopige vaststelling van het rooilijnplan komt op de gemeenteraad van 22 februari.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd en iedereen kan dan formeel een bezwaar indienen. De periode van het openbaar onderzoek moet nog worden beslist.

De plannen liggen sinds de zomer ter inzage, maar om de bewoners goed te kunnen informeren werd de ontwerprooilijn nu ook uitgezet op het terrein, en werden bewoners uitgenodigd om voor vragen over de invulling van de rooilijn en de impact op hun perceel een afspraak te maken bij de dienst openbare werken.

Zo kunnen bezorgdheden en vragen voorafgaand aan de verdere procedure al worden beantwoord of meegenomen. Er worden voor de realisatie van de rooilijn en de aanleg van het fietspad geen woningen onteigend of gesloopt.

Na de procedure voor de vaststelling van de rooilijn worden de stukken grond die nodig zijn voor de realisatie van de rooilijn verworven. Hiervoor krijgt elke eigenaar een aangetekende brief. Na eventuele onderhandelingen wordt een overeenkomst gesloten.

Van zodra het openbaar domein uitgebreid is tot op de nieuwe rooilijn, kan van start gegaan worden met de aanbesteding van de werken en de aanvraag omgevingsvergunning. De aannemer maakt eerst het terrein bouwklaar waarna de nutsmaatschappijen de nodige verplaatsingen kunnen uitvoeren. Binnen de bebouwde kom worden de nutsleidingen ondergronds gebracht. Buiten de bebouwde kom blijven de nutsleidingen bovengronds.  Voor het verplaatsen van de palen en de huisaansluitingen wordt een strook van 1,50 m opgelegd door de nutsmaatschappijen om veilig te kunnen werken in de sleuf waar de leidingen moeten gelegd worden. De rioleringswerken starten op het laagste punt.