Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Om als Belg een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet u - na uw terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best opgenomen in de DABS – Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien een uittreksel of afschrift op te vragen van die akte.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet u die steeds opvragen in het buitenland.

Voor niet-Belgen bestaat de mogelijkheid tot het opnemen van een akte in de DABS niet, tenzij deze buitenlandse akte gebruikt werd om een andere Belgische akte op te maken.

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • u voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Bent u geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • gelegaliseerd zijn. Bij het legaliseren van een document bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening op dat document.
  • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. 

De handtekening van de beëdigde vertaler dient eveneens gelegaliseerd te zijn.

In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

We vermelden uitdrukkelijk dat ook de criteria in verband met mogelijk schijnhuwelijk dienen afgetoetst te worden vooraleer een buitenlands huwelijk in België kan erkend worden.

Procedure

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden opgenomen in de DABS in

  • uw plaats van (laatste) inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
  • of bij gebrek hieraan, Brussel.

Kostprijs

De overschrijving is gratis.