Opname in het vergunningenregister

Opname in het vergunningenregister

Voor een oudere woning of constructie waarvoor er geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning bekend is, kun je een opname als “vergund geacht” in het vergunningenregister aanvragen. Dit is mogelijk voor woningen of andere constructies die dateren van voor de inwerkingtreding van het gewestplan Herentals-Mol (5 oktober 1978) en waar sindsdien geen vergunningsplichtige werken aan werden uitgevoerd.

Het gemeentebestuur moet het resultaat van het onderzoek naar een vermoeden van vergunning opnemen in het vergunningenregister. Daardoor krijg je als (toekomstige) eigenaar rechtszekerheid over de vergunningstoestand van het gebouw of de constructie.

Voorwaarden

Je moet hierbij aantonen dat de woning of constructie in dezelfde vorm reeds op het perceel aanwezig was voor de inwerkingtreding van het gewestplan, namelijk op 5 oktober 1978. In de bijlage hieronder vind je een leidraad om het dossier samen te stellen.

Procedure

Je dient de aanvraag op papier of via mail in bij de dienst omgeving.

De gemeente zal een onderzoek doen naar de vergund geachte toestand aan de hand van de ingediende documenten, databanken en info uit vroegere dossiers waarover de gemeente zelf beschikt (bijvoorbeeld het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, processen verbaal, archiefstukken, …).

Kostprijs

In het belastingreglement werd vastgelegd dat een belasting van 50 euro verschuldigd is voor het aanvragen van een opname in het vergunningenregister.