Openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken: inspraak voor de belanghebbenden! 

Een openbaar onderzoek is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden (inwoners, bedrijven, eigenaars en dergelijke) over aanvragen tot omgevingsvergunningen, verkavelingsaanvragen, aanvragen tot bijstellingen van bestaande verkavelingen en over een bepaalde documenten en handelingen van de overheid.
Meer informatie betreffende openbare onderzoeken van het Vlaamse Gewest, de provincie Antwerpen en Herselt vind je via onderstaande link.
 

Wijziging gemeenteweg Buurtweg nr. 6 en deel buurtweg nr. 80 (Dieperstraat)

Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de zitting van 9 januari 2023 beslist een openbaar onderzoek te organiseren in verband met het gemeentelijk rooilijnplan van bovenvermeld dossier, zoals voorlopig vastgesteld tijdens de gemeenteraad van 19 december 2022.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst openbare werken vanaf maandag 30 januari 2023 tot en met dinsdag 28 februari 2023.

Gelieve een afspraak te maken om het dossier te komen inkijken.
Om een afspraak te maken, neem contact op met de dienst openbare werken (014 53 90 31, openbare.werken@herselt.be).

Bezwaren of opmerkingen kan je tijdens het openbaar onderzoek, uiterlijk tot dinsdag 28 februari, bezorgen aan het gemeentebestuur:

Verwijzend naar het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake gemeentewegen.

Openbaar onderzoek onteigening voor de inrichting van Zammelsbroek

Zammelsbroek krijgt met het Sigmaplan een inrichting op maat van natte natuur om de vallei te beschermen tegen overstromingen en verdroging. Het wordt een divers landschap met open water, rietpartijen en natte beemden. Dat zal een boost geven aan de biodiversiteit en bijdragen aan een betere waterkwaliteit van de Grote Nete. Zulke riviernatuur is ook nuttig in de strijd tegen de klimaatverandering: ze houdt regenwater vast als een grote spons en geeft het in droge periodes af. Bovendien houdt deze natuur COvast.

Voor de geplande inrichting in overeenstemming met het inrichtingsplan heeft het Agentschap Natuur en Bos al heel wat aankopen in der minne gedaan. Voor de ontbrekende stukjes is een onteigeningsprocedure opgestart overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Van 20 februari 2023 tot en met 22 maart 2023 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd voor de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van Herselt en Laakdal en Geel. Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst openbare werken. Meer info vind je op de website van Natuur en Bos

Gelieve een afspraak te maken om het dossier te komen inkijken.
Om een afspraak te maken, neem contact op met de dienst openbare werken (014 53 90 31, openbare.werken@herselt.be).

Bezwaren of opmerkingen kan je tijdens het openbaar onderzoek, uiterlijk tot woensdag 22 maart, bezorgen aan het gemeentebestuur: