Openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken: inspraak voor de belanghebbenden! 

Een openbaar onderzoek is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden (inwoners, bedrijven, eigenaars en dergelijke) over aanvragen tot omgevingsvergunningen, verkavelingsaanvragen, aanvragen tot bijstellingen van bestaande verkavelingen en over een bepaalde documenten en handelingen van de overheid.
Meer informatie betreffende openbare onderzoeken van het Vlaamse Gewest, de provincie Antwerpen en Herselt vind je via onderstaande link.
 

Leegstand en verwaarlozing

Bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten

Het gemeentebestuur deelt mee dat volgens de bepalingen van artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, een uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Herselt, aan de gemeente werd betekend.

Je kan deze inventaris vanaf 11 september 2023 tot en met 29 september 2023 inkijken:

Je kan een bezwaarschrift indienen wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd. Dit kan via aangetekend schrijven aan:

De Vlaamse Regering, Departement Omgeving - Leegstand en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II-Laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden

Openbaar onderzoek van 12 september tot en met 10 november

Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Op 14 juli 2023 duidde de Vlaamse Regering een tweede reeks van 21 watergevoelige openruimtegebieden voorlopig aan. Meer informatie kan je vinden op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied brengt bouwbeperkingen met zich mee, zoals omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van een principieel akkoord, als vermeld in artikel 5.6.6, § 2, of § 3, tweede lid, van de VCRO, dat gegeven is voor gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Infomomenten

Op drie locaties vindt een informatie- en inspraakvergadering plaats onder de vorm van een infomarkt, telkens doorlopend van 15 tot 19 uur.

  • Op donderdag 21 september in het Vlaams Administratief Centrum, Diestsepoort 6, 3000 Leuven.
  • Op donderdag 28 september in het cultureel centrum Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg.
  • Op maandag 2 oktober in het August De Boeckhuis, Reedijk 1, 1785 Merchtem.

Inschrijven kan op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 12 september tot en met 10 november kan je de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen (grafisch plan, toelichtingsfiche en Ontwerp plan-MER inkijken:

  • Op de website van de CIW: integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek
  • Op de website van het Departement Omgeving: omgeving.vlaanderen.be/worg
  • Na afspraak bij de dienst ruimtelijke ordening. Maak een afspraak via:

Opmerkingen doorgeven kan tot en met vrijdag 10 november 2023 via: