Kerkenbeleidsplan

Het gemeentebestuur en de lokale kerkelijke overheid presenteerden woensdagavond 8 september 2021 gezamenlijk een ontwerp van kerkenbeleidsplan. Dit plan bepaalt welke van de 4 kerken in onze gemeente zeker behouden blijven voor de eredienst en voor welke kerken na 2025 mogelijk een andere toekomst in het vooruitzicht wordt gesteld. De opmaak van een kerkenbeleidsplan is een verplichting van de Vlaamse overheid voor elke gemeente die nog aanspraak wenst te maken op subsidies voor restauratie- of onderhoudswerken aan kerken. Het kerkenbeleidsplan van de gemeente Herselt omvat ook nog de Strokapel en de pastorieën van Blauberg, Herselt en Ramsel. De kapel van Varenwinkel werd in het voorjaar 2021 onttrokken aan de eredienst door de kerkelijke overheid en komt daarom niet meer voor in dit kerkenbeleidsplan.

Denkoefening aan kerkelijke zijde en bestuurlijke zijde

De gesprekken in Herselt tussen de gemeentelijke en kerkelijke overheid werden in 2015 opgestart. Sinds 2019 hebben ze een doorstart gekend, hoewel corona voor vertraging zorgde.  Zo werd er een werkgroep opgericht met een vertegenwoordiging van kerkelijke zijde en vertegenwoordigers vanuit het gemeentebestuur. Het kerkelijke deel van de werkgroep bestaat uit leden van de parochieteams, de lokale kerkraden en de pastoresploeg. De werkgroep van het gemeentebestuur werd samengesteld met betrokken beleidsverantwoordelijken en ambtenaren. De werkgroep vergaderde de afgelopen jaren zowel gezamenlijk als afzonderlijk. Samen werd gestreefd naar een gedeeld standpunt omtrent een ontwerp van kerkenbeleidsplan voor Herselt. Dit plan moet alle kerkgebouwen in onze gemeente omvatten, maar beide groepen kwamen overeen om ook de pastorieën in Herselt, Ramsel en Blauberg op te nemen, evenals de Strokapel.

Participatie 

Op 8 september 2021 werd het ontwerp kerkenbeleidsplan gepresenteerd in de Sint-Servaaskerk, met inbegrip van de procedure voor het maken van opmerkingen. Het ontwerp kerkenbeleidsplan en de procedure voor opmerkingen werden vervolgens gecommuniceerd via alle mediakanalen naar de inwoners van onze gemeente. Op vraag van de gemeenschap van Bergom werd een bijkomend informatiemoment georganiseerd op 5 oktober 2021 in de Torenkelder te Bergom.

Eindresultaat?

Het voorstel kerkenbeleidsplan werd behouden voor alle kerken, de Strokapel en de pastorieën, met uitzondering voor de kerk van Bergom. Vanuit de aangeleverde bezwaren en opmerkingen en na het bijkomend informatiemoment te Bergom op 5 oktober 2021 waarin de lokale gemeenschap bijkomende opmerkingen maakte, werd besloten door de stuurgroep (op 11 oktober 2021) om eenzelfde formulering te gebruiken in het kerkenbeleidsplan als voor de kerken van Blauberg en Ramsel.

Het kerkenbeleidsplan van Herselt stelt dat de Sint Servaaskerk in het Centrum buiten discussie staat en dat ze absoluut gevrijwaard moet blijven als een ruimte voor de eredienst. Ook de kerken van Ramsel, Bergom en Blauberg worden op middenlange termijn gevaloriseerd voor de eredienst. In 2035 wordt dit geherevalueerd, tenzij de kerkelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers overeenkomen dit sneller te doen.

De restauratie van de Strokapel werd in 2020 afgerond. Deze kapel wordt opnieuw voor de Rooms-Katholieke eredienst gevaloriseerd. In 2035 wordt dit geherevalueerd, tenzij kerkelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers overeenkomen om het jaar van evaluatie te herzien.