Hemelwaterplan

In het hemelwaterplan werken we een visie uit over hoe we wateroverlast kunnen oplossen en hoe er binnen de gemeente op lange termijn het best wordt omgegaan met hemelwater. We onderzoeken hoe het regenwater kan worden hergebruikt, geïnfiltreerd, gebufferd en tot slot kan worden afgevoerd naar een waterloop. Dit doen we voor bestaande en geplande wegen, gebouwen, andere verharde oppervlakken en eventuele aangesloten onverharde oppervlakken.

We vertrekken vanuit een aantal belangrijke uitdagingen voor het hedendaagse waterbeheer, namelijk:

  • het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater;
  • het verminderen van de negatieve gevolgen van overstromingen;
  • het tegengaan van de negatieve gevolgen van droogte en de daling van de grondwatertafel.

Een hemelwaterplan brengt eerst de huidige situatie in kaart. Waar ligt al een gescheiden riolering? Riolering voor enkel hemelwater, de zogenaamde regenwaterassen, kunnen ondergronds of bovengronds liggen, bijvoorbeeld grachten. Daarnaast brengen we de plaatsen met wateroverlast in kaart. En tot slot onderzoeken we zones waar infiltratie (insijpelen in de grond) mogelijk is.

Door deze gegevens bij elkaar te leggen, komen we tot zones met een hoge prioriteit. Dat zijn zones waar overlast voorkomt en waar infiltratie moeilijk is of waar er geen riolering, gracht of waterloop is om het regenwater weg te voeren.

Voor deze zones zoeken we naar oplossingen om de wateroverlast weg te werken. Zo komen we met alle betrokken partners tot een gedragen visie voor de zones met een hoge prioriteit. Deze visie kan dan stap voor stap in de praktijk gerealiseerd worden.

Het hemelwaterplan zet ook de krijtlijnen uit waarop de gemeente nieuwe projecten kan afstemmen. Daarbij wordt rekening gehouden met stedenbouwkundige evoluties in de volgende jaren. De visie moet ook passen binnen de andere beleidsdocumenten van de gemeente en sluit aan bij adviezen over lopende projecten en studies.

In het bijgevoegde document geven we een algemene inleiding tot het basishemelwaterplan dat opgesteld werd voor Herselt. 

Er wordt ingegaan op de volgende vragen:

  • Waarom stellen we een basishemelwaterplan op ?
  • Welke aanpak passen we toe?
  • Welke stappen doorlopen we?
  • Wat zijn de inzichten voor de gemeente Herselt ? In wat volgt gaan we op elk van deze vragen in.