Gecoro

Elke gemeente moet een adviesraad voor ruimtelijke ordening oprichten, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) genoemd.

De Gecoro adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen.

De voornaamste taken van de Gecoro liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de Gecoro advies.

De Gecoro kan op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad of uit eigen beweging adviezen geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die verband houden hebben met de ruimtelijke ordening.

Alle verslagen van de adviesraden kan je terugvinden op verslagen adviesraden.

Handige info