Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen

Wat doet het Fonds?

Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met huurachterstal begeleidt.

Wat doet het OCMW?

Stap 1: Het OCMW neemt kennis van de huurachterstal

Stap 2: Het OCMW beslist zelfstandig om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal en hiervoor al dan niet een beroep te doen op het Fonds

Stap 3: Het OCMW, de huurder en de verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst. De ondertekende overeenkomsten worden ook via een portaal, (waartoe je als particulier geen toegang hebt), overgemaakt aan het Fonds.

De begeleidingsovereenkomst bevat:

 • De identificatiegegevens van de huurder, verhuurder en het OCMW
 • Vaststelling van de huurachterstal: de huurachterstal bedraagt minstens 2x de huurprijs en maximaal 6x de huurprijs
 • Afbetalingsregeling:
  • OCMW betaalt, binnen 5 werkdagen na ondertekening, 50 % van de huurachterstal aan de verhuurder met een maximum van 1.250 euro. Voor het saldo wordt een afbetalingsregeling opgenomen.
  • De huurder aanvaardt de begeleiding door het OCMW.
  • De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot uithuiszetting in te stellen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat. Als de huurder het afbetalingsplan niet naleeft of er ontstaat nieuwe huurachterstal, dan meldt de verhuurder dit aan het OCMW. De verhuurder geeft het OCMW minstens 2 weken tijd om een gepaste oplossing te vinden, alvorens een vordering in te stellen bij de vrederechter.

Dit voorbeeld van een begeleidingsovereenkomst is ingevuld met fictieve gegevens.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming van het Fonds aan het OCMW?

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen begeleidingsovereenkomsten die via het portaal zijn aangemeld bij het Fonds voor 1 oktober 2020 en begeleidingsovereenkomsten die bij het Fonds zijn aangemeld op 1 oktober 2020 of later:

A. Dossiers aangemeld bij het Fonds voor 1 oktober 2020

1. Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende tegemoetkoming aan het OCMW:

 • ​​Forfaitair bedrag van 200 euro
 • 45 % van de huurachterstal (maximum 1.125 euro)

2. Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele woonsituatie heeft: 15 % huurachterstal (maximum 375 euro)

B. Dossiers aangemeld bij het Fonds op 1 oktober 2020 of later

1. Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende tegemoetkoming aan het OCMW:

 • ​​Forfaitair bedrag van 200 euro
 • 25 % van de huurachterstal (maximum 625 euro)

2. Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele woonsituatie heeft: 35 % huurachterstal (maximum 875 euro)

Wat is een stabiele woonsituatie?

 • Als de huurder nog in dezelfde huurwoning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er 12 maanden na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen nieuwe huurachterstal werd opgebouwd;
 • Als de huurder in een andere woning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er op het ogenblik van de beëindiging van de huurovereenkomst geen nieuwe huurachterstal is.

Komt elke huurovereenkomst met huurachterstal in aanmerking?

Nee, enkel nieuwe huurachterstal ontstaan vanaf 1 april 2020.