Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen

Wat doet het Fonds?

Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan het Sociaal Huis dat een huurder met huurachterstal begeleidt.

Wat doet het Sociaal Huis?

Stap 1: Sociaal Huis neemt kennis van de huurachterstal

Stap 2: Sociaal Huis beslist autonoom om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal, en hiervoor al dan niet een beroep te doen op het Fonds

Stap 3: Sociaal Huis, huurder en verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst. De ondertekende begeleidingsovereenkomsten worden ook via een portaal, waartoe u als particulier geen toegang heeft, overgemaakt aan het Fonds.

Deze begeleidingsovereenkomst bevat:

 • De identificatiegegevens van de huurder, verhuurder en het Sociaal Huis
 • Vaststelling van de huurachterstal: de huurachterstal bedraagt minstens 2x de huurprijs en maximaal 6x de huurprijs
 • Afbetalingsregeling:
  • Sociaal Huis betaalt binnen 5 werkdagen na ondertekening 50% van de huurachterstal aan de verhuurder met een maximum van 1.250 euro. Voor het saldo wordt een afbetalingsregeling opgenomen
  • De huurder aanvaardt de begeleiding door het Sociaal Huis
  • De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot uithuiszetting in te stellen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat. Als de huurder het afbetalingsplan niet naleeft of er ontstaat nieuwe huurachterstal  dan meldt de verhuurder dit aan het Sociaal Huis. De verhuurder geeft het Sociaal Huis minstens 2 weken tijd om een gepaste oplossing te vinden, alvorens een vordering in te stellen bij de vrederechter.

Dit voorbeeld van een  begeleidingsovereenkomst is ingevuld met fictieve gegevens.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming van het Fonds aan het Sociaal Huis?

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen begeleidingsovereenkomsten die via het portaal zijn aangemeld bij het Fonds voor 1 oktober 2020 en begeleidingsovereenkomsten die bij het Fonds zijn aangemeld op 1 oktober 2020 of later:

A. Dossiers aangemeld bij het Fonds voor 1 oktober 2020:

1. Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende tegemoetkoming aan het OCMW:

 • ​​Forfaitair bedrag: 200 euro
 • 45% huurachterstal (max. 1.125 euro)

2. Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele woonsituatie heeft: 15% huurachterstal (max. 375 euro)

B. Dossiers aangemeld bij het Fonds op 1 oktober 2020 of later:

1. Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende tegemoetkoming aan het OCMW:

 • ​​Forfaitair bedrag: 200 euro
 • 25% huurachterstal (max. 625 euro)

2. Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele woonsituatie heeft: 35% huurachterstal (max. 875 euro)

Wat is een stabiele woonsituatie?

 • Als de huurder nog in dezelfde huurwoning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er 12 maanden na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen nieuwe huurachterstal werd opgebouwd;
 • Als de huurder in een andere woning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er op het ogenblik van de beëindiging van de huurovereenkomst geen nieuwe huurachterstal is.

Komt elke huurovereenkomst met huurachterstal in aanmerking?

Nee, enkel nieuwe huurachterstal komt in aanmerking. De huurachterstal moet zijn ontstaan vanaf 1 april 2020.