Controle putwater

Bij een eigen grondwaterput is drinkwaterkwaliteit niet gegarandeerd. Putwater is zeer kwetsbaar voor verontreiniging door bacteriën en/of chemische stoffen zoals zware metalen of bestrijdingsmiddelen. De vervuiling kan afkomstig zijn van landbouw, industrie of een lekkende stookolietank, riolering, beerput,… in de buurt. Daarnaast kunnen schadelijke stoffen ook van nature verhoogd aanwezig zijn in de bodemlagen, zoals de aanwezigheid van arseen, een kankerverwekkende stof.

Heb je een eigen grondwaterwinning en kan je niet aansluiten op het leidingwaternet, dan kan je je putwater jaarlijks gratis laten controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Deze gratis controle geldt niet voor leidingwater. De kwaliteit van leidingwater wordt gecontroleerde door de drinkwatermaatschappij.

In alle andere gevallen kan je tegen betaling bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIHl) of eender welk daartoe erkend labo een grondwateronderzoek laten uitvoeren.