Brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke inrichtingen

Elke voor het publiek toegankelijke inrichting (PTI) moet een gunstig brandveiligheidsattest hebben voor de (her)opening van de zaak.

Een inrichting toegankelijk voor het publiek wordt in het gemeentelijk politiereglement gedefinieerd als:

"Gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (bv. tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten."

Enkele voorbeelden: restaurants, kantines, drankgelegenheden, verbruikszalen, frituren, dansgelegenheden, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, vergaderzalen, feestzalen, sportzalen, winkelruimten, bioscopen, culturele centra, dienstencentra, congrescentra, pop-ups, …

Het politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen stelt: 

De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op volgende inrichtingen:

 • publiek toegankelijke lokalen die een veiligheidscapaciteit van 10 tot en met 49 personen hebben: hoofdstukken I, II en V
 • publiek toegankelijke lokalen die een veiligheidscapaciteit van 50 of meer personen hebben: hoofdstukken I, III en V
 • evenementen met terreinen en/of tenten die een veiligheidscapaciteit van 100 of meer personen hebben: hoofdstukken I, IV en V.

De bepalingen van dit reglement gelden niet voor:

 • lokalen toegankelijk voor het publiek waarop in hoofde van brandveiligheid een specifieke reglementering van een hogere overheid van toepassing is (bijvoorbeeld: ziekenhuizen, bejaardenvoorzieningen, toeristische exploitaties, toerisme voor allen, kinderopvangdiensten, voetbalstadions) - echter met uitzondering van de basisnormen brandveiligheid, het ARAB en de CODEX inzake brandveiligheid op de arbeidsplaatsen
 • evenementen die zo nu en dan doorgaan in lokalen of gebouwen die niet voor dergelijke activiteiten werden ontworpen 
 • het publiek toegankelijk gedeelte van een woongelegenheid, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend als de oppervlakte die bestemd is voor de huisvesting groter is dan de oppervlakte bestemd voor het vrije beroep (bijvoorbeeld: accountants, advocaten, architecten, artsen, bedrijfsrevisoren, belastingadviseurs, dierenartsen).
 • scholen, met uitzondering van gedeelten die zelfs tijdelijk voor andere doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld de turnzaal die wordt verhuurd aan derden).

Bovendien gelden er specifieke bepalingen voor bepaalde categorieën van inrichtingen, zoals toeristische logies, voetbalstadions, …

Het brandveiligheidsattest wordt afgeleverd door de burgemeester, op basis van een brandveiligheidsverslag door de brandweer.

Voorwaarden

Een brandveiligheidsattest is vereist bij:

 • elke wijziging van de exploitatie of exploitant
 • een transformatie of renovatiewerken
 • een vernieuwing van het interieur
 • een wijziging van het netto-oppervlakte
 • een bestemmingswijziging
 • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Het attest wordt opgemaakt op basis van een brandveiligheidsverslag dat de brandweer opstelt na een brandveiligheidsonderzoek. Dat onderzoek bevat een beschrijving van de bestaande toestand en de eventuele maatregelen die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met de geldende reglementering.

Deze reglementering bevat uiteenlopende voorwaarden op het vlak van bouw en inrichting om het ontstaan, de ontwikkeling en de voortzetting van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

De specifieke voorwaarden vind je in het gemeentelijk politiereglement.

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 types:

 • specifieke voorwaarden van toepassing op de lokalen toegankelijk voor het publiek (veiligheidscapaciteit bedraagt 10 tot en met 49)
 • specifieke voorwaarden van toepassing op de lokalen toegankelijk voor het publiek (veiligheidscapaciteit bedraagt meer dan 49)
 • specifieke voorwaarden voor de veiligheid en de brandveiligheid bij de organisatie van evenementen in tijdelijke constructies of in open lucht

Procedure

De aanvraag dien je in via het webportaal van de Brandweer zone Kempen.

Regelgeving