Toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar, op enkele uitzonderingen na, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

Tijdens de wekelijkse rustdag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

De wekelijkse rustdag moet minstens 3 maanden dezelfde blijven. Ga je je rustdag wijzigen? Maak het van buitenaf duidelijk zichtbaar en doe dit minstens 1 week vóór het begin van de maand waarin de wijziging van toepassing zal zijn.

Als handelaar mag je een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet je de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan
  • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied en wordt nooit op individuele basis verleend

Procedure

Je kan je aanvraag indienen via het e-loket: afwijking rustdag aanvragen

Het college van burgemeester en schepen beslist of de afwijking op de wekelijkse rustdag wordt toegestaan.

Kostprijs

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 over de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Meer info

Website FOD Economie