Kappen in een bos

In Vlaanderen heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig voor het kappen van bomen in een bos. Of een groep bomen als bos wordt gedefinieerd, wordt bepaald door de aanwezigheid van bomen of struiken enerzijds en de aanwezigheid van een boseigen fauna en flora anderzijds. De ruimtelijke bestemming (zoals agrarisch gebied, woongebied,...) en de oppervlakte speelt geen rol bij de bepaling of een vegetatie als bos wordt gedefinieerd. Aangezien de definitie van het begrip 'bos' ruim wordt opgevat, kan het zijn dat het groepje bomen in uw tuin in bepaalde gevallen als bos zal worden aanzien. Neem bij twijfel altijd contact op met de milieudienst.

 • Voor kappingen zonder de intentie om te ontbossen, moet je vóór de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), behalve als het gaat om
  • kappingen opgenomen in een goedgekeurd beheerplan
  • kappingen om sanitaire redenenen (om verdere aantasting door ziekte te voorkomen)
  • kappingen om veiligheidsredenen
  • kappingen in openbare bossen opgenomen in de gezamelijke houtverkoop.
 • Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond,...). Ontbossing is in principe verboden in Vlaanderen, maar er zijn een aantal uitzonderingen op dit verbod. Hiervoor heb je een omgevingsvergunning nodig. Bij ontbossing heb je  ook een compensatieplicht: er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.

De regels voor het kappen van bomen in een bos, staan in het Bosdecreet.
 

Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een omgevingsvergunning verplicht. Een ‘hoogstammige boom’ is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van een hoogstammige boom is niet nodig als de boom:

 • niet tot een bos behoort én
 • in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat én
 • niet in woonparkgebied staat én
 • op maximaal 15 meter van de woning staat
   

Kappen in agrarisch gebied of in natuurgebied

Bomen zijn kleine landschapselementen en het wijzigen van dergelijke elementen kan verboden zijn in Vlaanderen of je moet een natuurvergunning hebben. In het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het wijzigen van kleine landschapselementen zoals bomen en bomenrijen, hagen en heggen verboden tenzij er een ontheffing op dit verbod wordt bekomen (via het Agentschap voor Natuur en Bos).

De regels rond de natuurvergunning staan in het Natuurdecreet.

 

Digitaal Loket

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40

Corona