Ruimtelijk Uitvoeringsplan Woonkernen Openbaar Onderzoek

De Gemeente maakt voor al zijn kernen (Herselt centrum, Ramsel, Blauberg, Bergom, Varenwinkel) en de landelijk woonlinten een Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonkernen’ op.

Dit RUP legt de bodembestemming vast voor alle gebieden in die nu op het gewestplan gelegen zijn in woongebied, woongebied landelijk karakter en woonuitbreidingsgebied. 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Herselt brengt u hierbij op de hoogte dat een openbaar onderzoek gehouden wordt betreffende dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonkernen. Dit RUP Woonkernen werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 november 2017.

Het RUP is raadpleegbaar op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis (2e verdieping van het gemeentehuis), Kerkstraat 1, 2230 Herselt van 02 januari 2018 tot en met 03 maart 2018 op werkdagen van 9 uur tot 12 uur, daarbij extra op maandag van 18 uur tot 20 uur en op woensdag  van 14 uur tot 16 uur. Op woensdag 03 januari 2018 en vanaf 08 januari 2018 kan u terecht bij de bouwdienst (Nele van Gemert) voor meer informatie, bij voorkeur op afspraak op het nummer 014 53 90 37.

Er gaat in iedere kern een infomoment door van 19-22u.

  • Op vrijdag 19 januari 2018 in de parochiezaal van Herselt
  • Op dinsdag 23 januari 2018 in de parochiezaal van Blauberg
  • Op vrijdag 26 januari 2018 in de parochiezaal van Ramsel
  • Op dinsdag 30 januari 2018 in de Torenkelder van Bergom
  • Op vrijdag 02 februari 2018 in de school van Varenwinkel

Gelieve u hier op voorhand voor in te schrijven via bouwdienst@herselt.be of op onderstaande nummer.

Telefonisch kan u (tussen 09:00u en 12:00u) de stedenbouwkundig ambtenaar Nele van Gemert bevragen op het nummer 014 53 90 37.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Gemeentehuis, Kerkstraat 1, 2230 Herselt per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Vanaf 2 januari 2018 kan u hieronder de documenten raadplegen.

RUP woonkernen Voorlopige Vaststelling

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt.

Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Er worden vier zones gereserveerd die gefaseerd ontwikkeld zullen worden: twee zones in Herselt-centrum (Stap (1) en Molenbergstraat (3)), een zone in Ramsel (Krankebeek(2)) en een zone in Blauberg (Groenstraat (4)).

Op 29 mei 2017 keurde de gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ definitief goed.

Op 24 juli 2017 werd deze definitieve goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor het 14 dagen later in werking getreden is.

De documenten zijn hieronder te dowloaden of liggen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
Voor meer informatie kan u terecht op de dienst ruimtelijke ordening.
Nele van Gemert – 014/53 90 37 – ruimtelijke.ordening@herselt.be

Memorie van Toelichting
Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften
Plannen