Dulo-waterplannen - deelbekkenbeheerplannen - Waterschappen 

DuLo-waterplannen - deelbekkenbeheerplannen
De opmaak van DuLo-waterplannen (= duurzaam lokaal waterplan) is in het kader van integraal waterbeheer (IWB) van groot belang opdat het operationeel beheer van het watersysteem op deelbekkenniveau planmatiger kan uitgevoerd worden. 

DuLo-waterplannen zijn de voorlopers van deelbekkenbeheerplannen. Nog voor er sprake was van deelbekkenbeheerplannen, in het decreet Integraal Waterbeheer, had de Vlaamse overheid al initiatieven genomen om een proces van planning op het niveau van deelbekkens op gang te brengen. Ook na de goedkeuring van het decreet IWB blijven deze initiatieven lopen, maar ze vormen nu de basis voor de deelbekkenbeheerplannen. De samenwerkingsovereenkomst van het Vlaams Gewest met gemeenten en provincies voorziet via de Cluster Water in de opmaak van een DuLo-waterplan. Dit DuLo-waterplan wordt per deelbekken opgesteld via samenwerking tussen (boven)lokale waterbeheerders en doelgroepen.
 
Waterschappen en deelbekkenbeheerplannen
Eind april - begin mei 2006 werden in de provincie Antwerpen de Waterschappen opgericht. Eén van de belangrijkste taken van een Waterschap is de opmaak van deelbekkenbeheerplannen. De deelbekkenbeheerplannen volgen met de indeling in vijf krachtlijnen de structuur van de waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. Ieder plan bestaat uit een algemeen luik en een deelbekkenspecifiek luik. In het eerste deel wordt de algemene visie op het integraal waterbeleid beschreven, zoals ze ook terug te vinden is in de overkoepelende bekkenbeheerplannen. Het deelbekkenspecifiek gedeelte omvat een beschrijving van de situatie van het deelbekken, een eerste aanzet tot acties en maatregelen en een eerste afbakening van de lokale oppervlaktewaterlichamen.  Op enkele kleine aanpassingen na komt dit overeen met het DuLo-waterplan, opgemaakt in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling". 
Herselt ligt in het deelbekken middengebied Grote Nete.
 

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40