Bodemattest 

Alvorens een overeenkomst te sluiten betreffende de overdracht van gronden - zoals gedefinieerd in het bodemsaneringsdecreet - moet de overdrager een bodemattest aanvragen bij OVAM. De bedoeling hier is de verwerver van gronden te beschermen. Indien er op het perceel een inrichting gevestigd is of was, die is opgenomen in de lijst van inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken (Vlarebo, bijlage 1) moet er voor het verkrijgen van een bodemattest eerst een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Alles over bodembescherming

Grondverzet 

In het Vlarebo (hoofdstuk 10) is een regeling voorzien die vanaf 1 januari 2004 het verplaatsen van bodemverontreiniging bij uitgravingen moet vermijden. Het Vlarebo legt vast hoe u met uitgegraven bodem moet omgaan, vertrekkende op de plaats van ontgraving, over het transport tot en met de eindbestemming van de bodem. De bedoeling is duidelijkheid en rechtszekerheid te scheppen. Aannemers zijn objectief aansprakelijk voor de nieuwe bodemverontreiniging die zij veroorzaken door verontreinigde, uitgegraven bodem te gebruiken op een niet toegelaten bestemming.

VVSG
OVAM 
Grondbank

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44