Personen die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging kunnen een subsidie krijgen voor het behalen van een attest (hoofd)animator of (hoofd)instructeur wanneer aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • De werkelijke vorming dient minimum acht uur te bedragen
  • De cursus dient nationaal erkend te zijn
  • Indien de cursist deel uitmaakt van een jeugdvereniging moet de cursus aansluiten bij de werking van het jeugdwerkinitiatief waarvan de deelnemer lid is
  • Indien de deelnemer geen deel uitmaakt van een erkende jeugdvereniging dan moet hij ofwel zich gedurende 10 dagen engageren ten voordele van de jeugd van Herselt bv. als monitor speelpleinwerking of als begeleider van crea-activiteiten ofwel moet hij/zij lid zijn van een koepelorganisatie van een erkende jeugdbeweging in Herselt en zich van daaruit gedurende minimum 10 dagen ten dienste stellen van de jeugd van Herselt
  • De deelnemer moet minimum 16 jaar geworden zijn.

De subsidie bedraagt 100% van de totale kostprijs van de gevolgde opleiding of vorming met een maximum van 125,00 EUR op jaarbasis. Bij het meermaals volgen van eenzelfde kadervorming tijdens één werkingsjaar, wordt het cursusgeld slechts éénmalig terugbetaald. Indien aan de voorwaarde van 10 dagen engagement ten voordele van de jeugd van Herselt niet voldaan is zal de cursist een subsidiebedrag ontvangen a rato van het aantal gepresteerde dagen.

 Kadervormingssubsidies (voor particulieren en leden van een koepelorganisatie)