Voorwaarden en verkoopsprocedure

AGB Herselt wil voorrang geven aan kandidaat-kopers zonder andere eigendommen* en die een band met de gemeente Herselt kunnen aantonen.

* Zonder of geen andere eigendommen betekent dat de kandidaat-koper geen woning of bouwgrond in volle eigendom heeft, geen vruchtgebruik hierop heeft of geen mogelijkheid heeft om hierin te wonen of erop te bouwen.

Iedereen mag zich kandidaat stellen om maximaal één perceel aan te kopen, maar AGB Herselt volgt wel de volgende rangorde:

 • Rang 1: je hebt geen andere eigendommen en woonde de afgelopen 25 jaar minstens 10 jaar onafgebroken in Herselt (officieel gedomicilieerd)
 • Rang 2: je hebt geen andere eigendommen en woonde de afgelopen 25 jaar minstens 2 jaar (en maximaal 10 jaar) in Herselt (officieel gedomicilieerd)
 • Rang 3: je hebt andere eigendommen, maar woonde de afgelopen 25 jaar minstens 10 jaar onafgebroken in Herselt (officieel gedomicilieerd)
 • Rang 4: je hebt geen andere eigendommen en je woonde de afgelopen 25 jaar nooit of minder dan 2 jaar in Herselt (officieel gedomicilieerd)

Jouw band met de gemeente Herselt kan je aantonen door middel van een ‘attest van hoofdverblijfplaats met historiek’. 
Je kan dit attest zelf opvragen via Mijn Burgerprofiel (https://www.burgerprofiel.be). Meld je hiervoor aan via ID-kaart of Itsme. Eénmaal ingelogd kies je bovenaan voor “attesten en vergunningen” en in de keuzelijst selecteer je “attest van hoofdverblijfplaats met historiek”. Je vraagt het attest op en enkele ogenblikken later kan je het downloaden.
Lukt het toch niet via deze weg, dan kan je langsgaan bij de dienst burgerzaken in de gemeente waar je nu woont. Daar vraag je het attest  en 'attest van hoofdverblijfplaats met historiek' aan.

Een attest van eigendom / niet-eigendom kan aangevraagd worden via het MyMinfin-portaal.

 • Heb je geen eigendommen, ga dan helemaal bovenaan naar “mijn interacties”. Vervolgens ga je naar “mijn aanvragen van attesten”. In de keuzelijst selecteer je “aanvraag van een attest van niet-eigendom” en doorloop je de verdere stappen.
 • Heb je wel eigendommen (zelfs al ben je gedeeltelijk eigenaar), klik je bij “mijn woning” op “een kadastraal uittreksel aanvragen”.
  • Vul je jouw gegevens in en ga je door naar de volgende stap.
  • In de keuzelijst “de documenten dienen voor” selecteer je “een akte voorbereiden”.
  • In de keuzelijst bij “beschikbare producten” selecteer je “volledige lijst van de goederen van de aanvrager zonder vermelding van het kadastraal inkomen”.
  • In de keuzelijst bij “toestand” selecteer je “meest recente toestand in de documentatie”.
  • Doorloop de verdere stappen en klik op “betalen” (deze attesten zijn gratis, er wordt je dus geen bedrag aangerekend).

Lukt het niet via deze weg? Neem dan contact op met het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 025 72 57 57.

Hoe ziet de verdere procedure eruit?

Stap 1: Stel jezelf kandidaat voor aankoop van één van deze percelen tot vrijdag 14 juni 12 uur.

 1. Per mail aan financien@herselt.be
 2. Met de post (opgelet datumstempel ten laatste 13 juni): t.a.v. Gemeentebestuur Herselt, t.a.v. de dienst financiën, Kerkstraat 1, 2230 Herselt
 3. Tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis (Kerkstraat 1, Herselt)

Volgende gegevens zijn nodig bij je kandidatuurstelling:

 1. Gegevens van de kandidaat-koper(s): namen en rijksregisternummers van de uiteindelijke koper(s)
 2. Attest van eigendom van alle kopers
 3. Bewijs van jouw band met de gemeente van Herselt (koop je samen met iemand een perceel, moet minstens één van beiden zijn/haar band aantonen)

Stap 2: De loten worden op donderdag 27 juni om 20 uur toegewezen.
Op deze avond wordt er onmiddellijk overgegaan tot ondertekening van een ‘compromis’ of verkoopovereenkomst. De kandidaat-koper(s) (alle personen vermeld op het formulier van kandidaatstelling) moeten dus fysiek aanwezig zijn.

De toewijzing van de loten op 27 juni gebeurd via lottrekking.

 • Alle kandidaten die tot eenzelfde rang behoren gaan samen in de trommel. Eerst komen de kandidaten in rang 1 aan de beurt.
 • De kandidaat die als eerste wordt uitgeloot, mag een perceel naar keuze kiezen.
 • De tweede kandidaat die uitgeloot wordt, mag een perceel naar keuze kiezen uit de resterende percelen. Als er geen perceel naar wens meer bij is, mag de kandidaat zich terugtrekken uit de procedure. Zijn/haar rechten vervallen.
 • Zo wordt er verder geloot tot er geen kandidaten in rang 1 overblijven.
 • Indien er na de kandidaten uit rang 1 nog percelen beschikbaar blijven, gaan alle kandidaten van rang 2 in de trommel.
 • De eerste kandidaat, uitgeloot uit rang 2, mag een keuze maken uit de resterende percelen. Als er geen perceel naar wens meer bij is, mag de kandidaat zich terugtrekken uit de procedure. Zijn/haar rechten vervallen.
 • Er wordt verder geloot tot er geen kandidaten meer overblijven in rang 2.
 • Hierna volgt eenzelfde procedure voor de kandidaten in rang 3 en als er hierna nog percelen beschikbaar blijven, wordt de procedure verdergezet met kandidaten uit rang 4.
 • Indien er na de kandidaten uit rang 4 nog percelen overblijven, worden deze ingehouden en beslist AGB Herselt op een later moment over de verkoop van deze percelen. Kandidaten die uitgeloot werden, maar afzagen van aankoop van een perceel, omdat het voorkeursperceel verkocht was, kunnen geen rechten laten gelden voor een latere procedure. Zij mogen zich uiteraard wel opnieuw kandidaat stellen.

Stap 3: Het compromis wordt verzonden aan de notaris met het verzoek de aankoopakte op te stellen.
Ten laatste 4 maanden na ondertekening van het compromis moet de aankoopakte ondertekend worden.