Dienstverlening administratie technische dienst 

Bij de administratie technische dienst kunt u terecht voor specifieke vragen over:

 • aanbesteding van werken, leveringen of diensten
 • aankoop en verkoop van onroerende goederen
 • aanvragen tot uitbreiding van waterleiding, openbare verlichting, gas
 • machtiging tot het uitvoeren van werken aan en overwelven van waterlopen en grachten langs gemeentewegen, gewestwegen
 • materiële medewerking aan scholen en verenigingen
 • mobiliteit en openbaar vervoer
 • onderhoudswerken aan gemeentegebouwen
 • gemeentewegen, grachten, fietspaden, pleinen, bruggen
 • politiereglementen betreffende het verkeer
 • nood- en interventieplannen
 • signalisatievergunningen
 • taxivergunningen + verhuur van een voertuig met bestuurder (VVB)
 • verkeersveiligheid en verkeerssignalisatie

Vragen omtrent riolering (DWA), regenwaterafvoer (RWA) en van ruimen grachten en waterlopen

 • Bij aansluitingen op de riolering en/of op regenwaterafvoerleiding, contacteer steeds "HidroRio (PIDPA)" op T 0800/90 300 (gratis nummer).
 • HidroRio zorgt ook voor het beheer van de grachten (meestal gaat het hier om baangrachten in woongebieden) die instaan voor de afvoer van regenwater afkomstig van verharde oppervlakten van huizen, wegen, parkings, enz… en die effectief deel uitmaken van de waterketen.
 • Voor het beheer van waterlopen, is steeds de provincie bevoegd. Het onderhoud van waterlopen van 1ste categorie wordt verzorgd door het gewest. Voor 2e categorie is de provincie bevoegd en het onderhoud van waterlopen van 3de categorie gebeurt door de gemeente. Onderhoud van waterlopen uit de oude atlas – buiten categorie gebeurt door de aangelanden.

Voor meer vragen hieromtrent kan u steeds bij de administratie technische dienst terecht.

(ter verduidelijking: het "watersysteem" omvat de verschillende componenten van de neerslagafvoercyclus: neerslag, oppervlaktewater en grondwater; de "waterketen" omvat de gebruikskringloop van het water: gebruik, collectering en zuivering)

Wie een baangracht wil overwelven moet hiertoe een toelating aanvragen bij de gemeente. Deze maatregel draagt bij tot het voorkomen dat regenwater versneld afgevoerd wordt en dus ook minder in de bodem kan dringen. Een grote en snelle afvoer van regenwater werkt immers overstromingen in de hand!

Digitaal Loket

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40

Corona