Subsidie voor hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

De gemeente wil het gebruik van hemelwater stimuleren om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien,... en geeft onder bepaalde voorwaarden een subsidie van 500 euro voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening.

De gemeente Herselt geeft een subsidie voor:

 • bestaande “gebouwen” (= stedenbouwkundige vergunning verkregen vóór 07-09-1999)
 • nieuwbouw of herbouwde “gebouwen” waarbij de aanleg van een hemelwaterput of infiltratievoorziening niet verplicht is volgens de betreffende gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1-10-2004 (dus enkel bij nieuwbouw- of herbouwde woningen met een horizontale dakoppervlakte < 75m² of uitbreiding < 50m² of woning op een goed < 3 aren)
 • “gebouw” is een vergund gebouw op het grondgebied van Herselt, zijnde een woning, een schoolgebouw of een gebouw met één of meer lokalen die gewoonlijk gebruikt worden door één of meer door de gemeente erkende verenigingen
 • “verbouwing” resp. “herbouw”: bouwproject waarbij 60% of meer resp. minder dan 60% van de buitenmuren behouden wordt.

Voorwaarden

Hemelwaterinstallatie:

 • Gebouwd volgens gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en hemelwater en volgens code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.
 • Het volume van de hemelwatertank is in overeenstemming met de aangesloten dakoppervlakte:
Horizontale dakoppervlakte Minimale tankinhoud
50 tot 60 m² 3.000 l
61 tot 80 m² 4.000 l
81 tot 100 m² 5.000 l
101 tot 120 m² 6.000 l
121 tot 140 m² 7.000 l
141 tot 160 m² 8.000 l
161 tot 180 m² 9.000 l
181 tot 200 m² 10.000 l
> 200 m² 5.000 l per 100 m²
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Zoniet, dan kan een subsidie slechts toegestaan worden mits grondige motivering.
 • Het opgevangen water moet verplicht gebruikt worden via aansluiting op minimaal 1 WC of wasmachine voor een woning of minimaal 2 WC’s voor een school- of verenigingsgebouw.
 • Bijvullen leidingwater bij tekort aan hemelwater: er mag geen directe verbinding zijn tussen drinkwaternet en het hemelwaternet. Dit kan dus d.m.v. hemelwaterput met drinkwater bijvullen via een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel via een afzonderlijk leidingencircuit hemelwater en drinkwater.
 • Overloop hemelwaterput: kan op verschillende manieren, in volgorde van voorkeur naar:
  1. infiltratievoorziening op particulier terrein
  2. openbare infiltratievoorziening, waterloop, gracht of ander oppervlaktewater
  3. regenwaterafvoer van gescheiden riolering
  4. gemengde riolering (wel gescheiden aanvoeren tot lozingspunt in riolering)
 • De aanvrager houdt de hemelwaterinstallatie in goede staat. De premie kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden indien de installatie onvoldoende onderhouden wordt zodat een normale werking ervan onmogelijk wordt.

Infiltratievoorziening

 • Gebouwd volgens gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en volgens de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.
 • De infiltratievoorziening moet voldoen aan:
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
 • Indien een infiltratievoorziening met een hemelwaterput wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het buffervolume worden voorzien.
 • Op de infiltratievoorziening wordt min. 50m² dakoppervlak of verharding aangesloten.
 • De aanvrager houdt de infiltratievoorziening in goede staat. De premie kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden indien de installatie onvoldoende onderhouden wordt zodat een normale werking ervan onmogelijk wordt.

Wat meebrengen

Voor een hemelwaterinstallatie:

 • plan van het regenwatercircuit met aanduiding van de gebruiksdoeleinden
 • kopie conformiteitsverklaring door drinkwatermaatschappij
 • kopie facturen

Voor een infiltratievoorziening:

 • kopie facturen
 • plan opbouw infiltratiesysteem

Kostprijs

500 euro voor hemelwaterinstallatie
500 euro voor infiltratievoorziening

Subsidie aanvragen