Welzijnsraad

De welzijnsraad geeft adviezen aan het lokaal bestuur over alle aangelegenheden die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de gezondheid en het algemeen welzijn van de inwoners aanbelangen. De thema’s gezondheid, zorg, maatschappelijk welzijn en mondiaal beleid kunnen tijdens de samenkomsten aan bod komen. Er zal bijzondere aandacht uitgaan naar gezinnen, personen met een handicap en kwetsbare groepen. Naast het geven van advies, helpt de welzijnsraad om oplossingen te zoeken voor maatschappelijk sociale situaties.

Het lokaal bestuur kan zijn voorstellen en projecten aftoetsen via deze raad. Maar ook de deelnemers kunnen actief eigen voorstellen doen aan het lokaal bestuur.

Je kan flexibel toetreden en na toetreding is de deelname vrijblijvend. We willen graag een openbare raad waaraan iedere geïnteresseerde burger kan deelnemen, met of zonder stemrecht. Uiteraard is er in deze raad een plaats voor de professionele gezondheids- en welzijnswerkers. Maar ook iedere inwoner van Herselt die mee betrokken wil zijn bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid rond deze thema’s is welkom.

Contactgegevens: Inne Hermans, coördinator zorg en welzijn,014 53 90 67 of inne.hermans@herselt.be