Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - Bericht van definitieve vaststelling

Gepubliceerd op donderdag 25 jan 2024 om 9 uur

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Bericht van definitieve vaststelling

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen tot 2050. Het bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat een strategische visie en drie beleidskaders, namelijk
(1) Sterke netwerken: ruimte en mobiliteit;
(2) Levendige kernen  
(3) Verdichten en ontdichten van de ruimte.
Het Beleidsplan Ruimte herdefinieert het ruimtegebruik in de provincie Antwerpen. Deze visie op (middel)lange termijn zet de lijnen uit om de schaarse ruimte anders te gebruiken en dit ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA).

U kan het definitief vastgestelde Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en de definitieve plan-MER, alsook het definitief vaststellingsbesluit volledig bekijken via de webpagina van de provincie Antwerpen, WWW.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Op deze webpagina vindt u tevens alle procesinformatie.
Ook zijn deze documenten raadpleegbaar op de websites van de 69 gemeenten in de provincie Antwerpen en op de website van het Team omgevingseffecten van de Vlaamse overheid, www.omgeving.vlaanderen.be (via de MER-dossierdatabank, dossiernummer PL0263).
Tevens liggen de plannen ook ter inzage op het provinciehuis van Antwerpen en, na afspraak, op het gemeentehuis van Herselt.