Ontwikkelingssamenwerking - Projecten in het Zuiden

Het lokaal bestuur wenst  projecten in het Zuiden te ondersteunen. 

Hiertoe zal het OCMW jaarlijks een bedrag voorbehouden voor de subsidiëring van deze projecten. 

Het kan gaan om nieuwe projecten of om deelacties binnen bestaande projecten die gericht zijn op structurele en duurzame verandering of ondersteuning.

 • De aanvraag wordt ingediend door een inwoner van Herselt of een organisatie waarbij inwoners van Herselt betrokken zijn. 
 • Inwoners kunnen ook stagiairs of studenten zijn die deelnemen aan een project in het Zuiden;
 • Met organisaties wordt bedoeld: 4e pijlerorganisaties, bewonersgroepen, jeugdverenigingen, interculturele verenigingen, sportclubs, scholen, ziekenhuizen…;
 • Er is een duidelijke band tussen de aanvrager en het ingediende project;
 • De inwoner of organisatie mag geen winstgevend doel nastreven met zijn project.

Voorwaarden

 • Een project moet gericht zijn naar bevolkingsgroepen in het Zuiden die lijden onder structurele onderontwikkeling of onrecht (niet ten bate van individuen). Het project draagt bij tot een verbetering van de algemene levenskwaliteit van de lokale bevolking of tot meer sociale rechtvaardigheid;
 • Zich bevinden in een land dat voorkomt op de lijst van de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de OESO (DAC lijst van officiële ontwikkelingshulp);
 • Projecten in andere landen kunnen uitzonderlijk in aanmerking komen, indien aangetoond kan worden dat het gaat om steun voor duidelijk omschreven groepen of gebieden ter bestrijding van armoede en ongelijkheid;
 • Streven naar duurzame ontwikkeling en zelfredzaamheid staan centraal. Het project moet streven naar continuïteit en de aanvrager moet aantonen dat de effecten van het project niet stoppen na de ondersteuning vanuit het lokaal bestuur Herselt.
 • Alleen projecten die voldoen aan bovenstaande voorwaarden worden goedgekeurd.

    Bijkomende bepalingen

 • Een aanvrager/4e pijlerorganisatie kan per jaar slechts 1 aanvraag voor 1 project op een bepaalde locatie in het Zuiden indienen;
 • Alleen als de indiener aantoont dat zijn engagement over een langere periode loopt zal het OCMW van Herselt langer dan 3 opeenvolgende jaren dezelfde organisatie(s) of projecten van dezelfde indiener kunnen subsidiëren;
 • Een aanvrager kan beroep doen op verschillende subsidiërende instanties maar dubbele financiering (verschillende subsidies gebruiken voor eenzelfde uitgave) is niet toegestaan.

   Bedrag

 • Het OCMW van Herselt voorziet jaarlijks een totaalbedrag van 2.400 euro in het budget. 
 • OCMW Herselt ondersteunt maximaal 3 stagiairs of studenten per kalenderjaar met per student/stagiair een maximale toelage van 400 euro. Het toegekende bedrag zal afhankelijk zijn van de toelichting bij het onderdeel “Financiën” op het aanvraagformulier. 
 • Het saldo van het budget, na uitbetaling van de aanvragen van stagiairs of studenten, zal evenredig worden verdeeld over de goedgekeurde projecten. 
 • De uitbetaling van de toelagen voor projecten gebeurt na 1 december op het rekeningnummer dat de inwoner of organisatie opgeeft in het aanvraagformulier.

   Aanvraagprocedure

 • De aanvraag gebeurt op het daarvoor voorziene aanvraagformulier. Een apart formulier is te verkrijgen bij het OCMW van Herselt of te downloaden via bijgevoegde link onderaan deze pagina.
 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, samen met de nodige informatie om de aanvraag te kunnen beoordelen, moet ingediend worden bij het OCMW van Herselt uiterlijk op 15 november. 
 • OCMW Herselt – dienst ontwikkelingssamenwerking - Kerkstraat 1A – 2230 Herselt - t 014 53 90 67 – inne.hermans@herselt.be
 • Bij een hernieuwingsaanvraag voegt de aanvrager aan zijn nieuwe aanvraag een werkingsverslag toe van het vorige jaar en een overzicht van de met de toelage bekostigde uitgaven. 

   Beoordeling

 • Bij tijdige ontvangst van de aanvraag voert de dienst ontwikkelingssamenwerking een ontvankelijkheidscontrole uit en toetst of de aanvraag voldoet aan de formele vereisten van het reglement en de volledigheid van het aanvraagdossier. 
 • Indien het dossier onvolledig wordt bevonden, kan de dienst ontwikkelingssamenwerking verduidelijking of bijkomende informatie vragen. 
 • De welzijnsraad beoordeelt of het project voldoet aan de inhoudelijke criteria die zijn opgenomen in artikel 1 van dit subsidiereglement en formuleert op basis van deze beoordeling een advies voor het vast bureau. 
 • Het vast bureau beslist zo snel mogelijk over aanvragen van studenten/stagiairs en eenmaal per jaar over de toekenning van de toelagen aan projecten.