Ontwikkelingssamenwerking - mondiale vorming of sensibiliserende activiteiten over het Zuiden

Het lokaal bestuur wil het draagvlak voor mondiale solidariteit vergroten.

Via de scholen kunnen we het mondiale bewustzijn bij kinderen en jongeren uit onze gemeente verhogen en hen op die manier vormen tot wereldburgers.  Het lokaal bestuur wenst  scholen uit Herselt te ondersteunen die in hun lessen aandacht schenken aan mondiale vorming. Mondiale vorming is het geheel van lessen en activiteiten waardoor leerlingen in contact komen met het Zuiden/mondiale thema’s en/of zich bewust worden van de (wan)verhoudingen in de globale maatschappij. 

Naast de scholen kunnen ook verenigingen uit Herselt een toelage ontvangen voor de organisatie van sensibiliserende activiteiten  over het Zuiden of over de Noord-Zuid-problematiek.

Voorwaarden

 • De aanvragende organisatie is een school of erkende vereniging met zetel in Herselt zonder winstoogmerk.
 • De georganiseerde activiteit of aankoop is van educatieve of sensibiliserende aard en voldoet aan volgende voorwaarden:
  • Gericht zijn op schoolgaande kinderen of op een ruim publiek in de gemeente Herselt;
 • Het doel is om personen op een ongedwongen manier in contact te brengen met het Zuiden en/of de Noord-Zuidproblematiek;
 • De activiteit is niet louter gericht op fondsenwerving en heeft geen commerciële doeleinden;
 • De activiteit of aankoop sluit inhoudelijk aan bij minstens twee van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zoals voorgesteld door de Verenigde Naties.
 • Onder vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap, zitten volgende SDG’s:

Voorbeelden van mondiale vorming of sensibiliserende activiteiten die in aanmerking komen voor subsidiëring: voordrachten en debatten, lessen, workshops, tentoonstellingen, optredens, quiz, filmvoorstelling, publicatie, feesten in het kader van mondiale thema’s. Deze thema’s kunnen zijn: sociale en economische rechtvaardigheid, mensenrechten en democratische waarden, duurzame en ecologische ontwikkeling in een mondiale context. 

Bijkomende bepalingen:

 • Iedere aanvrager/organisatie kan per kalenderjaar slechts 1 aanvraag indienen.
 • Een aanvrager kan beroep doen op verschillende subsidiërende instanties maar dubbele financiering (verschillende subsidies gebruiken voor eenzelfde uitgave) is niet toegestaan.
 • Scholen die in het voorafgaande kalenderjaar al een subsidie van de gemeente Herselt ontvingen, moeten aantonen in hun dossier dat ze groeien in hun aanbod mondiale vorming en aangeven op welke manier ze hun aanbod (jaarlijks) verbeteren.

Bedrag

 • Het OCMW van Herselt voorziet jaarlijks een totaalbedrag van 2.500 euro in het budget.  Zolang het budget niet uitgeput is, kan iedere aanvrager een subsidie ontvangen van 75% van de onkosten met een maximum van 500 euro per activiteit of aankoop.  Scholen kunnen 100% van de onkosten terugbetaald krijgen.
 • Het toegekende bedrag zal afhankelijk zijn van de toelichting bij het onderdeel “Financiën” op het aanvraagformulier. Kosten die eigen zijn aan de reguliere, permanente of gewone werking van de organisatie komen niet in aanmerking, alsook niet de uitgaven voor voedsel- of drankaankoop, catering of bediening van eten en drinken of benodigdheden om eten en drinken te bewaren, te bereiden of te schenken. 
 • De uitbetaling van de toelage gebeurt na goedkeuring door het vast bureau op het rekeningnummer dat de organisatie opgeeft in het aanvraagformulier.

Aanvraagprocedure

 • Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend via het daarvoor voorziene aanvraag-formulier. Dit is toegevoegd als laatste pagina bij dit reglement. Een apart formulier is te verkrijgen bij het OCMW van Herselt of te downloaden op de website van Herselt.
 • De aanvraag bevat een duidelijk tijdsbestek voor de geplande acties/activiteiten en een duidelijke financiële raming die de totale onkosten weergeeft, alsook de andere financieringsbronnen. 
 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, samen met de nodige informatie om de aanvraag te kunnen beoordelen, moet ingediend worden bij het OCMW van Herselt uiterlijk op 15 november. 
  • OCMW Herselt – dienst ontwikkelingssamenwerking
  • Kerkstraat 1A – 2230 Herselt
  • t 014 53 90 67
  • inne.hermans@herselt.be
 • De aanvrager geeft bij zijn aanvraag duidelijk aan of de activiteit/aankoop nog moet plaatsvinden of al is doorgegaan. Bij een activiteit/aankoop die reeds is doorgegaan, voegt de aanvrager een financiële afrekening toe aan het aanvraagformulier met (kopies van) betaalde facturen en kostennota’s. 

Beoordeling

 • Bij tijdige ontvangst van de aanvraag voert de dienst ontwikkelingssamenwerking een ontvankelijkheidscontrole uit en toetst of de aanvraag voldoet aan de formele vereisten van het reglement en de volledigheid van het aanvraagdossier. 
 • Indien het dossier onvolledig wordt bevonden, kan de dienst ontwikkelingssamenwerking verduidelijking of bijkomende informatie vragen. 
 • De welzijnsraad beoordeelt of de activiteit/aankoop voldoet aan de inhoudelijke criteria die zijn opgenomen in artikel 1 van dit subsidiereglement en formuleert op basis van deze beoordeling een advies voor het vast bureau. 
 • Het vast bureau beslist zo snel mogelijk over de toekenning van de toelage.