Nachtwinkel en privaat bureau voor telecommunicatie

Als u een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie wilt openen, hebt u per locatie een vestigings- en een uitbatingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat

Deze winkels moet zich houden aan de sluitingsuren van 7u tot 18u en moeten eveneens een verplichte wekelijke sluitingsdag hebben. Ook zij kunnen een afwijking vragen op de verplichte wekelijkse sluitingsdag en de openingsuren.

Voorwaarden

Vestigingsvergunning

Voor een nieuw opgerichte uitbating moet eerst een vestigingsvergunning verkregen worden.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren indien:

 • het van mening is dat de openbare orde, veiligheid en rust in het gedrang komt
 • het aantal vestigingen van nachtwinkels de ruimtelijke draagkracht van de gemeente overschrijdt

 

Uitbatingsvergunning

De uitbatingsvergunning wordt verleend door de Burgemeester en kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:

 • een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de brandveiligheid uitgevoerd door de brandweerdienst die voor het grondgebied van de gemeente bevoegd is.
 • een financieel onderzoek : een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard, ook die betrekking hebben op de instelling en de exploitant;
 • een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de conformiteit van de instelling met de geldende stedenbouwkundige bepalingen, zowel op gemeentelijk niveau als op Vlaams en federaal niveau. Zo dient onder meer nagegaan te worden of de geldende regelgeving betreffende stedenbouw gerespecteerd wordt of de exploitant zijn zaak heeft ingeplant overeenkomstig de voorschriften in de stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dienst Ruimtelijke Ordening
 • een moraliteitsonderzoek: een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken. Bij de aanvraag dient een bewijs van goed gedrag en zeden te worden toegevoegd.
 • een onderzoek naar de hygiëne, meer bepaald het beschikken over een voedingsmiddelenvergunning
 • desgevallend onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief eventuele beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.

Aandachtspunt:

 • de uitbatingsvergunning wordt verleend aan de exploitant voor een welbepaalde vestigingseenheid. De vergunning kan dus niet overgedragen worden aan een andere exploitant, noch kan deze worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid
 • wijzigingen dienen onmiddellijk gemeld aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 • de vergunning vervalt van rechtswege indien de exploitatie voor een periode van minstens 6 maanden feitelijk is onderbroken

Procedure

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag voor de uitbatingsvergunning dient gericht te worden aan de Burgemeester.