• Algemeen
 •  » Openbaar onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunning

Verginnungsmaatregelen inzake het coronavirus 

“Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.”

Meer info.

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 werden alle lopende openbare onderzoeken opgeschort.

Deze zullen hernomen worden vanaf 4 mei 2020.

Hieronder een overzicht van de openbare onderzoeken die zullen hernomen worden, met hun respectievelijke begin- en einddatum:

 • OMV_2020008412: van 4 mei 2020 tot en met 6 mei 2020

 • OMV_2020002164: van 4 mei 2020 tot en met 6 mei 2020

 • OMV_2020009448: van 4 mei 2020 tot en met 6 mei 2020

 • OMV_2019154345: van 4 mei 2020 tot en met 18 mei 2020

 • OMV_2019155921: van 4 mei 2020 tot en met 18 mei 2020

 • OMV_2020021306: van 4 mei 2020 tot en met 3 juni 2020

 • OMV_2020016620: van 4 mei 2020 tot en met 3 juni 2020

 • OMV_2019158522: van 4 mei 2020 tot en met 3 juni 2020

Publieke inspraak over het plan MER Programmatische Aanpak Stikstof

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma
Programmatische Aanpak Stikstof
De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als
algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door
een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale
Beschermingszones.
Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in
kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage
opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16
oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten
worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien
kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.
U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.
be of inkijken op uw gemeente- of stadhuis, bij het Departement Omgeving
en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw
gemeente- of stadsbestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer
‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000
BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be
Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar
www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.
www.omgevingvlaanderen.be

Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027  

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Terinzagelegging

De periode van terinzagelegging zal lopen van 19 april 2019  tot en met 18 juni 2019. Overeenkomstig de plan-m.e.r.-procedure voor plannen en programma’s moet de kennisgeving tijdens deze periode raadpleegbaar zijn op de website van de dienst Mer, bij de initiatiefnemer, en bij de betrokken steden en gemeenten.

De nota is intussen te raadplegen via de CIW-website voor openbare onderzoeken www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be (PL0259).

We vragen u om ervoor te zorgen dat de kennisgeving ook in uw stad/gemeente kan ingezien worden en om de terinzagelegging aan te kondigen via aanplakking en via bericht op de gemeentelijke website en/of in het gemeentelijk infoblad. U kunt daarvoor gebruik maken van de tekst uit bijgevoegde krantenadvertentie.

De dienst Mer zal zorgen voor een aankondiging in de krant De Standaard op 19/04/2019.

Indiening opmerkingen

Tot en met 18 juni 2019 kan het publiek opmerkingen indienen:

 • via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
 • via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);
 • via de stad/gemeente.

De dienst Mer vraagt om op het einde van de terinzagelegging de opmerkingen die rechtstreeks aan uw stad/gemeente bezorgd werden, aan de dienst over te maken (bij voorkeur digitaal of gescand):

Departement Omgeving

Team Mer

Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over de milieueffectrapportage kunt u terecht op www.mervlaanderen.be of op het gratis nummer 1700.

 

inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant Domein de Meertsels, Meertsels 98, Aarschot, Herselt

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van al het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provinicie Vlaams-Brabant.

Het dossier vindt u op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266

Dit openbaar onderzoek vindt plaats van 2 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Het erfgoedobject Domein de Meertsels 98 ligt deels in Herselt en maakt voorwerp uit van dit onderzoek.

Opmerkingen en bezwaren over de opname en feitelijkheden van dit erfgoedobject bezorg je van 2 maart tot en met 30 april 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan op drie manieren:

bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266

Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, tav Team Ondrzoek Bouwkundig Erfgoed, tav Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum

Afgifte op de kantoren van het agentschap onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9utot12u en 13u-16u)

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel

Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 9 bus 94 te 3000 Leuven.

 

 

Digitaal Loket

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40

Corona