Burgemeester 

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Als vertegenwoordiger van de federale en de Vlaamse regering en van de provinciale overheid, dient hij te waken over de toepassing van de regelgeving die door deze overheden wordt gecreëerd. Hij zit het college voor en is tevens het hoofd van de lokale administratieve politie. Hij is in die zin onder meer belast met het uitvoeren van de politieverordeningen. Hij kan ook politiereglementen uitvaardigen in geval van hoogdringendheid.

De burgemeester is tevens de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente: hij houdt in die hoedanigheid ook de registers bij van de burgerlijke stand. Zijn bevoegdheden op het vlak van veiligheid, openbare rust, openbare orde en openbare hygiëne op het grondgebied van de gemeente zijn cruciaal.

Luc Peetermans
Limberg 103, 2230 Herselt
T 014/54 55 42
Zitdag: maandag van 19.00 tot 20.00 uur of na afspraak
Kabinet van de burgemeester: T 014/53 90 04
luc.peetermans@herselt.be


Bevoegdheden
algemeen beleid & management - veiligheid - burgerlijke stand & bevolking - intergemeentelijke samenwerking - communicatie - informatisering - milieuvergunningen en -handhaving