Hoe gaat Herselt hiermee aan de slag?

De volledige uitwerking van dit project duur enkele enkele jaren waarbij we in verschillende stappen te werk gaan.

2022: intern draagvlak en projectstructuur

Eerst zijn we intern aan de slag gegaan. Welke diensten zijn betrokken bij de uitwerking van dit decreet? Wie gaat dit project leiden? Welke communicatiestructuren zetten we op? Hierna werd er een projectplan uitgewerkt. Dit plan omschrijft de verschillende fasen van het project met de nodige doelstellingen, acties, stand van zaken en timing. 

2023-2024: omgevingsanalyse

Er wordt een uitgebreide omgevingsanalyse gemaakt zodat we zicht hebben op de lokale situatie inzake buitenschoolse opvang en activiteiten.

De doelgroep (= de vraagzijde)

We brengen de doelgroep in beeld. Welke vraag naar buitenschoolse opvang en activiteiten is er? Welke evoluties verwachten we? Wat zijn de noden van de kinderen en de ouders? Hoe jullie het bestaand aanbod ervaren en welke drempels jullie hierbij ervaren?

Hierbij houden we rekening met de brede maatschappelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de vraag naar buitenschoolse opvang en activiteiten.

Via het behoefteonderzoek dat onze gemeente organiseert, krijgen we zicht op de noden van de gezinnen en om welke redenen jullie de opvang en activiteiten gebruiken en hoe jullie dit ervaren.

De stakeholders (= de aanbodzijde)

We brengen het bestaande aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten in kaart.

Welk aanbod is er in onze gemeente en voor welke doelgroep? Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen van het huidige aanbod? Is het aanbod toegankelijk voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte? Welke partners zijn er al en willen zij hun aanbod in de toekomst afbouwen, uitbreiden of veranderen?

De financiƫle situatie

Van het huidige aanbod brengen we alle kosten en opbrengsten in kaart. Vanaf 2026 geldt er een nieuwe subsidieregeling waarvan we een voorlopige analyse maken.

Globale analysenota

De bovenstaande deelanalyses worden samengebracht in een globale analysenota. Hierdoor hebben we een duidelijk zicht op onze lokale situatie en kunnen er later realistische doelstellingen en acties geformuleerd worden.

2024-2025: beleidsvisie ontwikkelen

De volgende stap is het ontwerpen van een visie en ambitie. Deze visie fungeert als kompas waarin het duidelijk is wat het lokaal bestuur in samenwerking met lokale partners op lange termijn wil realiseren binnen buitenschoolse opvang en activiteiten.

In het voorjaar van 2025 wordt deze beleidsvisie goedgekeurd tijdens de gemeenteraad.

2025: externe stakeholders betrekken en doelstellingen en acties uitwerken

We betrekken de lokale partners die kunnen bijdragen aan de uitwerking en realisatie van deze visie en bekijken de oprichting van een lokaal samenwerkingsverband.

Tot slot wordt in 2025 de nieuwe beleidsvisie vertaald naar concrete doelstellingen en acties op korte, middellange en lange termijn. De eerste acties worden al concreet meegenomen in het meerjarenplan 2026-2031.

Heb je hierover iets te melden?

Stuur dan een mail naar vrijetijd@herselt.be.
Heb je een klacht? Gebruik het formulier.