Subsidie voor extensieve groendaken

Extensieve groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit mossen, sedum (vetkruiden), grassen en kruiden. Omdat de begroeiing van deze extensieve groendaken beperkt is, vergen ze weinig onderhoud. Deze beperking hangt samen met de dunnere substraatdikte waardoor het gewicht van deze daken veel geringer is, 80 tot 200 kg/m².

Om een groendak te kunnen plaatsen moet je dak een enkele vereisten voldoen op vlak van draagkracht en dakopbouw. Tock kunnen ze ook vaak op reeds bestaande gebouwen aangebracht worden. Niet zeker of je dak geschikt is? Laat het nakijken door een stabiliteitsingenieur of architect. 

Er zijn tal van redenen waarom je een groendak zou aanleggen: positieve bijdrage tot de waterhuishouding, lucht- en klimaatzuiverend effect, langere levensduur van de dakbedekking, geluidsisolatie en brandveiligheid,... Om je extra te stimuleren, geeft de gemeente een subsidie voor de aanleg ervan.

Voorwaarden

 • Aanleg van minimum 5 m² groendak
 • Er wordt aangeraden om vooraf een bouwkundig gekwalificeerd persoon te raadplegen voor de beoordeling van de draagkracht van de dakconstructie.
 • Enkel voor vergunde particuliere gebouwen waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik.
 • Indien je geen eigenaar bent van het gebouw, dan verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
 • Indien de aanleg van het groendak vergunningsplichtig is, dan moet voor de start van de werken een omgevingsvergunning afgeleverd zijn.
 • Het groendak wordt minimum 10 jaar lang in goede staat gehouden. Ook mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden.
 • De gemeente behoudt het recht om controle uit te oefenen over het groendak.
 • Bij verkoop van het gebouw moet in de verkoopsakte vermeld worden dat het groendak in goede staat moet gehouden worden.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.

 • De milieudienst onderzoekt het dossier en adviseert het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een principiële beslissing m.b.t. het uitbetalen van de uit te voeren werken.
 • De aanvrager wordt in kennis gesteld van de beslissing. Bij een gunstige beslissing kunnen de werken worden uitgevoerd.
 • De betalingsaanvraag (facturen, bewijsstukken,...) wordt ingediend bij de milieudienst binnen het jaar na de aanleg van het groendak.
 • De milieudienst kan de werken controleren alvorens tot betaling wordt overgegaan.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing m.b.t. het uitbetalen van de subsidies voor de uitgevoerde werken. Bij een gunstige beslissing worden de goedgekeurde subsidies uitbetaald.

Wat meebrengen

 • Kopie van de omgevingsvergunning van het gebouw en indien vereist, de omgevingsvergunning van het groendak
 • Product- en technische informatie (opbouw groendak, merknaam, buffercapaciteit (l/m²))
 • Schets en beschrijving van de verschillende onderdelen / lagen van het groendak
 • Aanduiding op (bouw)plan waar op dak de voorziening aangebracht wordt (met afmetingen)

Kostprijs

16 euro/m² met een maximum van 950 euro

Subsidie aanvragen