Subsidie voor groendaken

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Er zijn tal van redenen waarom je een groendak zou aanleggen: positieve bijdrage tot de waterhuishouding, lucht- en klimaatzuiverend effect, langere levensduur van de dakbedekking, geluidsisolatie en brandveiligheid,... Om je extra te stimuleren, geeft de gemeente een subsidie voor de aanleg ervan.

Voorwaarden

 • Er dient minimum 5 m² groendak aangelegd te worden.
 • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien. Het is dan ook aan te raden vooraf een bouwkundig gekwalificeerd persoon te raadplegen voor de beoordeling van de draagkracht van de dakconstructie.
 • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de latere wijzigingen hierbij.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen). Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
 • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen worden.
 • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarop het groendak zal aangelegd worden, verklaart de eigenaar via medeondertekening van de aanvraag zijn akkoord, ook akkoord met alle bepalingen uit dit reglement.
 • De eigenaar van het gebouw waarvoor de subsidie verleend werd, engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden. Ook mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan kunnen de subsidies teruggevorderd worden.
  De gemeente behoudt het recht om controle uit te oefenen over het groendak. Bij verkoop van het desbetreffende gebouw moet in de verkoopsakte vermeld worden dat de nieuwe eigenaar het groendak verder in goede staat moet behouden en dit voor de rest van die periode van 10 jaar na de toekenning van de subsidie.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.

 • Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt de milieudienst het dossier en adviseert het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een principiële beslissing m.b.t. het uitbetalen van de uit te voeren werken.
 • De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Bij een gunstige principiële beslissing komen de werken in aanmerking voor subsidiëring en ontvangt de aanvrager een betalingsaanvraagformulier.
 • De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag.
 • De betalingsaanvraag wordt ingediend bij de milieudienst en dient te gebeuren binnen het jaar na de aanleg van het groendak. Facturen en andere nuttige bewijsstukken moeten aan de aanvraag worden toegevoegd.
 • Een afgevaardigde van het gemeentebestuur kan ter plaatse de uitgevoerde werken controleren alvorens tot betaling wordt overgegaan. De milieudienst adviseert het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing m.b.t. het uitbetalen van de subsidies voor de uitgevoerde werken. Bij een gunstige beslissing worden de goedgekeurde subsidies uitbetaald.

Wat meebrengen

 • Kopie van de omgevingsvergunning van het gebouw en indien vereist, de omgevingsvergunning van het groendak
 • Product- en technische informatie (opbouw groendak, merknaam, buffercapaciteit (l/m²))
 • Schets en beschrijving van de verschillende onderdelen / lagen van het groendak
 • Aanduiding op (bouw)plan waar op dak de voorziening aangebracht wordt (met afmetingen)

Bedrag

16 euro/m² met een maximum van 950 euro

Subsidie aanvragen