Gemeentebelasting

Gemeente Herselt heeft verschillende lokale belastingen, retributies en vergoedingen.
 
Aangifte:
Voor vragen over of om aangifte te doen voor één van onze lokale reglementen kan je terecht bij de dienst financiën.
 
Vrijstelling :
In sommige gevallen en mits bepaalde voorwaarden kan je hiervoor vrijstelling krijgen. In elk reglement staan die voorwaarden vermeld. Een vrijstelling vraag je aan bij de dienst financiën van de gemeente. Dat moet schriftelijk gebeuren en je voegt er als het kan documenten bij die je aanvraag ondersteunen.
 
Bezwaar:
Als je een aanslagbiljet van gemeentelijke belastingen ontvangt, kan je daar bezwaar tegen indienen als je denkt dat daar goede redenen voor zijn. Je hebt daarvoor 3 maanden de tijd vanaf de derde kalenderdag die volgt op de verzendingsdatum van de aanslag.
Een bezwaar dien je schriftelijk in en je vermeldt:
• Naam en adres
• Het nummer (‘kohierartikel’) dat je vindt op het aanslagbiljet
• Een motivering met de redenen van het bezwaar (voeg eventuele bewijsstukken toe)
Richt het bezwaarschrift via aangetekend schrijven aan: gemeentebestuur Herselt, Het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1 2230 HERSELT.
Hebben wij het bezwaar ontvangen dan krijg je per post een ontvangstbewijs van de dienst financiën. Als je dat niet binnen de 15 kalenderdagen toegestuurd krijgt, informeer dan bij de dienst financiën.  Je zal ook de kans krijgen om het bezwaar zelf te komen verdedigen als je dit in het bezwaarschrift hebt gevraagd.
Hou er rekening mee dat het indienen van een bezwaarschrift je niet vrijstelt van het betalen van de belasting.  Als je bezwaar aanvaard wordt zal het bedrag van de belasting teruggestort worden.

Gerelateerde items