Ambulante handel 

Wie ambulante handel wil uitoefenen op privaat domein of op openbaar domein, dient voorafgaandelijk een toelating te verkrijgen van het college van burgemeester en schepenen. Deze toelating is gekoppeld aan heel wat voorwaarden. Aan al deze voorwaarden dient voldaan te worden opdat de toelating kan verkregen en behouden worden.

Een standplaats op openbaar domein kan enkel op de door het college van burgemeester en schepenen aangeduide locaties. Voor een standplaats op openbaar domein is een aansluiting op een marktkast verplicht indien elektriciteit nodig is. Een stroomgroep wordt niet toegelaten!

Voor het plaatsen van publiciteitsborden is eveneens een toelating vereist. Er kan enkel een toelating verkregen worden voor borden op privaat of openbaar domein langsheen gemeentewegen. Borden plaatsen zichtbaar langsheen gewestwegen is verboden en deze zullen verwijderd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Hierna vindt u de reglementen en aanvraagformulieren. De aanvraag moet ingediend worden bij of ter attentie van de dienst lokale economie.

Let wel! Onvolledige dossiers worden niet in overweging genomen. De aanvraag dient dus volledig ingevuld, ondertekend samen mét ALLE nodige bijlagen ingediend te worden!

Meer info: dienst lokale economie – T. 014 / 53 90 13 of 15

Digitaal Loket
Corona